Arhiva lunii octombrie 2012

Contestatiile la atribuirea contractului de achizitii publice

Motivarea exceptiei de neconstitutionalitate. Autoarea acesteia sustine ca prevederile criticate, astfel cum au fost modificate, sunt neconstitutionale si contravin art. 21 alin. (4) din Constitutie. Astfel:

– Modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prin Legea nr. 278/2010, în sensul eliminarii posibilitatii de a formula contestatie în cadrul unei proceduri de achizitie publica direct la instanta de contencios administrativ, transforma aceasta procedura administrativ jurisdictionala dintr-una facultativa într-una obligatorie.

Partea nu mai are posibilitatea sa sesizeze direct instanta de contencios administrativ, ci este obligata sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, ca organ administrativ jurisdictional, urmând ca împotriva solutiei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sa formuleze plângere. Totodata, autoarea arata ca nu invoca neconstitutionalitatea în raport cu o împiedicare absoluta de acces la justitie, ci critica sa vizeaza exclusiv încalcarea unui principiu constitutional, respectiv cel prevazut de art. 21 alin. (4). Citeste mai mult »

Metode de control vizand stabilirea situatiei de fapt fiscale

autor: Benedict Ionescu

Stabilirea situatiei de fapt fiscale are la baza aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mijloace de proba pentru determinarea starii de fapt fiscale

Potrivit prevederilor art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:
– solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor persoane;
– solicitarea de expertize;
– folosirea inscrisurilor;
– efectuarea de cercetari la fata locului.

Probele administrate vor fi coroborate si apreciate tinandu-se seama de forta lor doveditoare recunoscuta de lege. Citeste mai mult »

Contabilitatea imobilizarilor financiare

autor: Gheorghe Lepadatu

1. Definirea si evaluarea imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare care cuprind actiuni si alte titluri achizitionate si detinute pe termen lung in scopul realizarii de influente, control, precum si creante imobilizate, cum ar fi imprumuturile, garantiile, depozitele, cautiunile acordate pe termen lung.

Caracteristici:
– nu au structura materiala;
– reprezinta sume banesti imobilizate pe termen lung in afara entitatii;
– genereaza venituri financiare sub forma dividendelor, dobanzilor etc.;
– nu se amortizeaza pentru ca nu sufera deprecieri ireversibile;
– pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile, pentru care se constituie ajustari pentru pierderea de valoare.
Citeste mai mult »

Neclaritati legislative si controverse în legatura cu aplicarea a doua sanctiuni, “cu amenda” si cu “sesizare penala

autor: dr. N. Grigorie-Lacrita

Punctele de vedere sunt foarte diferite cu privire la faptul:
– daca unei persoane care a fost sanctionata contraventional cu amenda în baza art. 219 din O.G. nr. 92/2003 i se mai poate întocmi si sesizare penala în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005?
– daca unei persoane careia i s-a întocmit sesizare penala în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005, acesta mai poate fi sanctionata si contraventional cu amenda în baza art. 219 din O.G. nr. 92/2003?

Punctele de vedere si, pe cale de consecinta, si modul de aplicare în practica a acestor prevederi legale, sunt foarte diferite, respectiv cu DA pentru unii si cu NU pentru altii. Citeste mai mult »

Munca prin agent de munca temporara

autor: Claudiu George Bocean

1. Cadrul legislativ

Predominante în cadrul unei economii sunt contractele de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, în cadrul carora munca se desfasoara la sediul firmei într-un interval de timp zilnic bine determinat.

Pe lânga contractele de munca pe perioada determinata sau nedeterminata traditionale, exista o serie de sisteme de munca ce prezinta specificitati fata de sistemul normal, traditional, ca de exemplu: munca la domiciliu, munca prin agent de munca temporara, munca part-time.

Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a încheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.
Citeste mai mult »

Se introduce un regim sever de urmarire la gestionarea fondurilor structurale

autor: C. Dumitru

Recent, Executivul a emis Ordonanta de urgenta nr. 26/2012 (în vigoare de la 12 iunie a.c.) privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întarirea disciplinei financiare, au fost aduse modificari si completari la unele acte normative.

În cele ce urmeaza, am ales sa ne oprim asupra modificarilor si completarilor aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificarile aduse la O.U.G. nr.64/2009 au fost justificate de Executiv prin necesitatea de a reglementa  cadrul normativ national pentru utilizarea sumelor rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/ 2006 al Consiliului în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara, ceea ce va conduce la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor structurale.

Citeste mai mult »

Punerea in executare a creantelor institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

autor: Ioan MEDESAN

Cine poate fi numit executor judecatoresc
1. Executorii inregistrati in conditiile legii la Ministerul Justitiei pana la data de 31 mai 2011, apartinand corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care desfasoara activitate de executor in cadrul acestora, la data expirarii termenului prevazut la pct. 4, cu o vechime efectiva de cel putin 2 ani de la prima inregistrare in aceasta activitate, vor fi numiti, la cerere, in functia de executor judecatoresc, daca indeplinesc conditiile generale prevazute la art. 15 lit. a) – f) din Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata. Citeste mai mult »

Controlul intern si auditul la asociatii, fundatii si federatii sportive declarate de interes public

autor: V. Greceanu, expert contabil

Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor s-a reglementat prin OG nr. 26/2000, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000, care a fost modificata substantial prin OG nr. 37/2003 (M. Of. nr. 62/01.02.2003), la cap. VI “Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica”, cand au fost incluse ca fiind de utilitate publica si federatiile, omise initial. Citeste mai mult »

Instrumentarea contabila a finantarii externe a intreprinderii

autor: Ioana MOCIAR

Necesitatea finantarii externe apare in cazul in care intreprinderea nu dispune de resurse interne (capitaluri proprii) suficiente pentru acoperirea activitatilor planificate (de exploatare, modernizare si/sau extindere a capacitatilor productive). Intreprinderea isi determina necesarul de finantare prin analiza indicatorilor de evolutie a cheltuielilor generate de dezvoltarea sa. Acest necesar se determina  inca din faza de planificare a dezvoltarii. Citeste mai mult »

Reguli speciale de scutire a T.V.A. • prin scoaterea din evidenta

autor: Ioan Medesan

Prevederi din Codul fiscal

Întrucât alin. (7) al art. 152 din Codul fiscal face trimitere la alin. (1) si (5), consemnam si cuprinsul acestora.
Art. 152. Regimul special de scutire pentru întreprinderi mici
(1) Persoana impozabila stabilita în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala declarata sau realizata este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate aplica scutirea de taxa, numita în continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). Citeste mai mult »