Arhiva lunii noiembrie 2012

Protectia legala a chiriasilor – drepturi ocrotite de lege

Într-o cauza având ca obiect evacuare, aflata în stare de judecata, instanta de apel a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, ale art. 23 din Legea locuintei nr. 114/ 1996, precum si ale art. 480, 1429 si 1436 din Codul civil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia au sustinut ca prevederile legale criticate limiteaza si restrictioneaza în mod ilegitim dreptul la un nivel de trai decent, dreptul la o locuinta, precum si dreptul la protectie sociala. În acest context, arata ca limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, conform Constitutiei, iar acest drept nu trebuie sa îngradeasca alte drepturi ocrotite de lege. De asemenea, autorii au apreciat ca aceste prevederi de lege permit judecatorului ca, în considerarea unor interese specifice, sa instituie reguli care sa armonizeze incidenta si a altor drepturi fundamentale ale cetatenilor, într-o interpretare sistematica a Legii fundamentale, astfel încât acestea sa nu fie suprimate prin modul de reglementare exclusivista a dreptului de proprietate. Citeste mai mult »

Scutirea de TVA pentru întreprinderile mici

autor: Ilie Popovici

• Persoana impozabila stabilita în România, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate aplica scutirea de taxa, numita regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din acelasi cod.

Operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal pentru care se aplica regimul special de scutire sunt operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, efectuate cu plata. Citeste mai mult »

Operatiuni de control vizand profitul anual impozabil

autor: Benedict Ionescu

Controlul datelor privind profitul anual impozabil se realizeaza în conformitate cu dispozitiile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare. Citeste mai mult »

Punerea în executare a creantelor institutiilor de credit si a celor financiare nebancare

autor: Ioan Medesan

Pentru a impulsiona si a da o forma organizata si unitara activitatii de realizare a muncii executorilor din entitatile consemnate în acest titlu, prin Legea nr. 287/2011 (publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 894/16 decembrie 2011) s-au adoptat unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, din care prezentam unele prevederi.

Numirea în functia de executor judecatoresc

1. Executorii înregistrati în conditiile legii la Ministerul Justitiei pâna la data de 31 mai 2011, apartinând corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care desfasoara activitate de executor în cadrul acestora, la data expirarii termenului prevazut la pct. 3, cu o vechime efectiva de cel putin 2 ani de la prima înregistrare în aceasta activitate, vor fi numiti, la cerere, în functia de executor judecatoresc, daca îndeplinesc conditiile generale prevazute la art. 15 lit. a) – f) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata. Citeste mai mult »

Verificarea datelor de înregistrare privind persoanele fizice

autor: Benedict Ionescu

Verificarea datelor de înregistrare privind persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere are la baza aplicarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/ 2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Datele declarate de catre contribuabilii mai sus-mentionati sunt continute în formularul (070) “Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere”. Citeste mai mult »

Contabilitatea decontarii creantelor si datoriilor comerciale

autori: Dumitru Visan, Corneliu Burada, Florin Dima

În cadrul relatiilor cu tertii, relatiile cu cli-entii si cu furnizorii ocupa un loc aparte, predominant, data fiind natura comerciala a creantelor si datoriilor generate (intra în obiectul de activitate al întreprinderii).

În plan economic, si în continuare în plan contabil, relatiile cu clientii se concretizeaza în bunuri livrate si servicii prestate, adica în venituri realizate si, concomitent, în creante comerciale; relatiile cu furnizorii se concretizeaza în bunuri si servicii primite, adica în cheltuieli efectuate si, concomitent, în datorii comerciale. În plan financiar, creantele comerciale se lichideaza prin încasare, iar datoriile comerciale prin plata. Citeste mai mult »

Asigurarea obligatorie de raspundere civila

autor: Ioan Medesan

Întrucât exista un numar mare de vehicule, si pentru actualizarea si îmbunatatirea reglementarilor în domeniu, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a emis Ordinul nr. 14/2011 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858/6 decembrie 2011), din care prezentam (în sumar) unele prevederi.

Stabilirea despagubirilor în cazul vatamarii corporale sau al decesului

35. La stabilirea despagubirilor în cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere urmatoarele:

1. în caz de vatamare corporala:

a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate, probate cu documente fiscale, si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îsi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical; Citeste mai mult »

Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale

autor: C. Dumitru

Potrivit dispozitiilor Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o unitate administrativ-teritoriala este considerata în criza financiara daca se afla în una dintre urmatoarele situatii: nu a achitat obligatiile de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc 15% din bugetul anual (mai putin obligatiile de plata, lichide si exigibile, care se afla în litigiu contractual); nu a achitat drepturile salariale prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei. Citeste mai mult »

Implicatii fiscale privind registrele de contabilitate

autor: Ilie Popovici

• Registrele de contabilitate obligatorii sunt:
– Registrul-jurnal;
– Registrul-inventar;
– Cartea mare.

Registrele de contabilitate se utilizeaza în concordanta cu destinatia acestora si se prezinta în mod ordonat si astfel completate încât sa permita în orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se prezinta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice.

Numerotarea paginilor registrelor se face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completarii lor. Citeste mai mult »

Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

autor:  Claudiu George Bocean

La sfârsitul lunii decembrie a fost adoptat bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la nivelul anului 2012. Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se înscrie într-o politica economica prudenta si nu modifica substantial legislatia fiscala existenta.

Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate are previzionate la venituri suma de  16.497,8 milioane lei, iar la cheltuieli suma de 16.497,8 milioane lei, nefiind prevazut un deficit sau un excedent. Citeste mai mult »