Arhiva lunii decembrie 2012

Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile

autor: Ilie Popovici

• Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 au obligatia pastrarii în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza înregistrarii în contabilitate.

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa caz.

Registrele si documentele justificative si contabile se pot arhiva, pe baza unor contracte de prestari de servicii, cu titlu oneros, de catre alte persoane juridice române care dispun de conditii corespunzatoare. Si în acest caz, raspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare.

Unitatea care a încredintat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiara, va înstiinta organul fiscal teritorial de care apartine despre aceasta situatie. Citeste mai mult »

Gestionarea previzionala a angajatilor

autor: Florin Pasa

1. Aspecte generale

Strategia oricarei firme sau institutii publice trebuie sa includa si componenta care priveste numarul si structura angajatilor pe locuri de munca si calificari, componenta care asigura implementarea celorlalte. Asadar, strategia economico-financiara influenteaza în mare masura strategia si activitatile ce se vor derula în ceea ce priveste gestionarea angajatilor.

Pentru a evidentia relatia dintre strategie si politica în domeniul resurselor umane, pot fi identificate doua strategii de baza ale firmelor si institutiilor publice, si anume: strategia de internalizare a costurilor si cea de diferentiere.

Prima strategie devine oportuna într-un mediu relativ stabil de afaceri, respectiv atunci când concurenta este abordata prin preturi mici si produse sau servicii de înalta calitate, iar cea de-a doua este eficienta unui mediu dinamic cu schimbari rapide care trebuie sa gaseasca permanent noi produse sau servicii si respectiv noi piete pentru desfacerea acestora. Citeste mai mult »

Controlul datelor declarate privind venitul estimat

autor: Benedict Ionescu

Controlul datelor declarate privind venitul estimat se realizeaza prin aplicarea dispozitiilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Controlul respectarii conditiilor de declarare

Formularul 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, reglementat de ordinul mai sus mentionat, se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura din România, provenind din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si activitati agricole impuse în sistem real.

Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, precum si pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net.

Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit. Citeste mai mult »

Preocupari comunitare privind sprijinul acordat IMM-urilor

Fonduri FEDER  si accesul IMM-urilor la piete ecologice

Curtea de Conturi Europeana a constatat ca fondurile FEDER alocate instrumentelor financiare se dovedesc mai putin utile pentru IMM-uri decât s-a prevazut initial, partial din cauza unor dispozitii inadecvate de reglementar.

Curtea de Conturi Europeana a concluzionat, în raportul sau special (nr. 2/2012), ca eficacitatea si eficienta banilor de la Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) alocati instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-urilor) au fost diminuate de un cadru de reglementare care nu avea un caracter adecvat pentru diferitele tipuri de instrumente financiare utilizate. S-au înregistrat foarte multe întârzieri în ceea ce priveste intervalul necesar pentru ca fondurile sa ajunga la IMM-urile beneficiare, iar actiunile sprijinite nu au dat dovada de eficacitate din perspectiva efectului de pârghie asupra investitiilor private (atragerea de investitii private). Analizele deficitului de finantare a IMM-urilor, în cazurile în care au fost elaborate, au fost afectate de deficiente considerabile. În plus, au existat cazuri în care intermediarii financiari utilizati au impus IMM-urilor beneficiare plata unor tarife de administrare nejustificate.
Citeste mai mult »

Autorizarea institutiilor de plata

autor: Ilie Popovici

Ca urmare a modificarilor si completarilor aduse în anul 2011 legislatiei institutiilor de plata, ne propunem sa retratam acest subiect având în vedere prevederile la zi legate în special de autorizarea institutiilor de plata.

Prevederi cu caracter general

– Prin servicii de plata se întelege oricare dintre urmatoarele activitati:

a) servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;

b) servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;

c) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programata;

d) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru un utilizator al serviciilor de plata: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plata programata; Citeste mai mult »

Raspunderea patrimoniala

autor: Nicolae Iulian Popescu

Raspunderea patrimoniala a salariatului

În sistemul dreptului, termenul de “raspundere” evidentiaza consecintele negative, survenite în cazul comiterii unor fapte ilegale de catre o persoana fizica sau o persoana juridica.

Potrivit Codului muncii, cu modificarile aferente (Legea nr. 40 din 2011), salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în legatura cu munca lor. De asemenea, în continuare si  angajatorii sunt chemati sa raspunda pentru pagubele pricinuite salariatilor.

Codul muncii defineste abaterea disciplinara ca fiind ”actiunea sau inactiunea savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici”.

Angajatorul are datoria de a efectua cercetarea disciplinara prealabila, pentru care salariatul va fi convocat în scris, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii. Citeste mai mult »

Verificarea respectarii obligatiilor fiscale

autor: Irinel Balan

Verificarea respectarii obligatiilor fiscale ale platitorilor de salarii are la baza prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Verificarea respectarii principiilor de natura procedurala

Potrivit prevederilor art. 57 din Codul fiscal, beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Organul de control va urmari respectarea procedurii de determinare a impozitului lunar, astfel:

• la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita în luna respectiva;
– contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel încât la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul în lei a 400 euro. Citeste mai mult »

Sistemul simplificat de contabilitate pentru persoane juridice

autor: Ioan Medesan

Actionând pentru reducerea sistemului informational, economic, în general, si a celui contabil în special, Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454/18.06.2008, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 (M. Of nr. 285/2011) prevede la alin. (11 – 14) ale art. 5 posibilitatea agentilor economici de a opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.

În acest context, pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, ministrul finantelor publice a emis Ordinul nr. 2.239/2011 (M. Of. nr. 522/ 25.07.2011) din care prezentam unele prevederi.

A. Ce cuprinde acest sistem de contabilitate

1. Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate.

2. Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor în situatiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile. Citeste mai mult »

Impozitarea contractelor civile

Un ordin al ministrului finantelor publice stabileste procedura unitara pentru aplicarea prevederilor din Codul fiscal privind impunerea veniturilor platite în baza contractelor civile încheiate potrivit Codului civil, în vederea impunerii fiscale.

Ordinul MFP nr. 247/2011 este în vigoare de la 22 februarie a.c., data publicarii în Monitorul oficial.

Prin aceasta reglementare sunt avute  în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Hotarârii Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, în conditiile în care de la 1 octombrie 2011 sunt abrogate prevederile Codului comercial si ale Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie, acte normative care contineau prevederi privind contractele de comision, mandat comercial si, respectiv, contractul de consignatie. Citeste mai mult »

Formele de înregistrare în contabilitate si implicatiile fiscale

autor: Ilie Popovici

Formele de înregistrare în contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare si documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologica si sistematica în contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar.

Principalele forme de înregistrare în contabilitate a operatiunilor economico-financiare în cazul unitatilor care conduc contabilitatea în partida simpla sunt:
– “pe jurnale” ‚
– “maestru-sah”;
– “maestru-sah cu jurnale”.

În cadrul formei de înregistrare în contabilitate “pe jurnale”, principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt:
– Registrul-jurnal;
– Registrul-inventar;
– Cartea mare;
– jurnale auxiliare;
– Balanta de verificare.

Registrul-jurnal se utilizeaza pentru înregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative. Pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative se întocmeste Nota de contabilitate. Citeste mai mult »