Arhiva lunii ianuarie 2013

Regimul special pentru agentiile de turism

autor: Ioan Medesan

♦ Prin agentie de turism se întelege orice persoana care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediaza, ofera informatii sau se angajeaza sa furnizeze persoanelor care calatoresc individual sau în grup, servicii de calatorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeti, camine, locuinte de vacanta si în alte spatii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate si alte servicii turistice. Agentiile de turism includ si turoperatorii.

♦  În cazul în care o agentie de turism actioneaza în nume propriu în beneficiul direct al calatorului si utilizeaza livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de alte persoane, toate operatiunile realizate de agentia de turism în legatura cu calatoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agentie în beneficiul calatorului.

Serviciul unic are locul prestarii în România, daca agentia de turism este stabilita sau are un sediu fix în România si serviciul este prestat prin sediul din România.

Baza de impozitare a serviciului unic este constituita din marja de profit, exclusiv taxa, care se determina ca diferenta între suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii în beneficiul calatorului, în cazul în care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane impozabile. Citeste mai mult »

Controlul efectuat de inspectia economico-financiara la operatorii economici

autor: Ioan Medesan

Având în vedere mai multe considerente economico-financiare, printre care:
– eficienta controalelor efectuate la operatorii economici;
– necesitatea îmbunatatirii legislatiei în domeniul controlului, aceasta datând din anul 1991;
– conditiile actuale ale economiei, în care se cere întarirea disciplinei economico-financiare si eliminarea tuturor disfunctionalitatilor si blocajului economic;
– efectele crizei si necesitatea implementarii unor masuri unitare la nivelul unor operatori economici etc., s-a adoptat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799/11.11.2011), din care prezentam unele reglementari.

Dispozitii generale

A. Asupra caror aspecte se efectueaza inspectia economico-financiara
1. Ministerul Finantelor Publice efectueaza inspectia economico-financiara la operatorii economici cu privire la:
a) masurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si de diminuare a arieratelor;
b) respectarea reglementarilor economico-financiare si contabile;
c) fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati;
d) obligatiile catre bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale, conform competentelor legale. Citeste mai mult »

Fondurile de pensii administrate privat

autor: Claudiu George Bocean

1. Cadrul legislativ

Fondurile de pensii administrate privat sunt reglementate prin urmatoarele acte normative: Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat, republicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843 din 07 decembrie 2009; Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2012.

Legea nr. 411/2004 reglementeaza înfiintarea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat, în scopul asigurarii unei pensii care suplimenteaza pensia acordata în sistemul public de pensii, prin colectarea si investirea unei parti din contributia individuala de asigurari sociale. Legea nr. 411/2004 cuprinde prevederi potrivit carora persoanele în vârsta de pâna la 35 de ani, care sunt asigurate si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie sa adere la un fond de pensii. Citeste mai mult »

Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor

autori: Dumitru Visan, Corneliu Burada, Claudia Burtescu, Dorina Luta

Calculul si înregistrarea în contabilitate a ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor sunt o consecinta directa a aplicarii principiului prudentei si evaluarii bilantiere în concordanta cu gestiunea întreprinderii.

Potrivit principiului prudentei, evaluarea bilantiera trebuie facuta pe baza prudenta si în special:

a) în contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;

b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai între data bilantului si data întocmirii acestuia;

c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai între data bilantului si data întocmirii acestuia. În acest scop, sunt avute în vedere si eventualele provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale;

d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. Citeste mai mult »

Parteneriatul strategic UE – China, un element cheie pentru arhitectura globala

autor: Iulia Monica OEHLER-SINCAI

China si UE au stabilit relatii oficiale bilaterale in 1975, iar in 1978 a fost semnat primul acord comercial dintre cele doua parti. In 1980, China a fost inclusa in lista tarilor beneficiare de schema comunitara a sistemului generalizat de preferinte vamale, nereciproce si nediscriminatorii in favoarea tarilor in dezvoltare (SGP).  Pentru a reflecta dezvoltarea treptata a relatiilor bilaterale, Acordul comercial din 1978 a fost inlocuit in 1985 prin Acordul de Comert si Cooperare UE-China.

Primele summit-uri si primul Dialog strategic

■ In 1995, Comisia Europeana a conturat, in Comunicarea „O politica pe termen lung pentru relatiile dintre China si Europa”, prima sa Strategie privind relatiile economice bilaterale. Aceasta a fost urmata, in 1998, de Comunicarea referitoare la „Construirea unui parteneriat cuprinzator cu China”, care a initiat, practic, o noua etapa a relatiilor bilaterale, marcata si prin desfasurarea la Londra in acelasi an a primului summit UE-China. In acelasi an, in decembrie, a fost semnat Acordul pentru cooperare stiintifica si tehnologica UE- China.

La randul sau, guvernul chinez a lansat in octombrie 2003 „Documentul de politica a Chinei in relatiile cu UE”, care evidentiaza obiectivele politicii chineze fata de UE, domeniile de cooperare si masurile aferente pentru cinci ani. Citeste mai mult »

Confuzii create prinlegislatie pentru aplicarea penalitatilor la asociatiile de proprietari/locatari

autor: V. Greceanu

Legea nr. 230/2007, publicata în MO nr. 490/23.07.2007, este ultima reglementare privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Normele metodologice de aplicare ale acestei legi s-au aprobat prin HG nr. 1.588/2007-MO nr. 43/18.01.2008.

Cu fiecare reeditare a reglementarilor în acest domeniu se fac „inovatii“ de cei care perticipa la modificarea lor.
Ne vom referi la unele din lacunele create de ultima lege care a dus la confuzii în ce priveste modul de aplicare al penalitatilor care alimenteaza fondul de penalitati instituit la propunera comitetului executiv si aprobat de adunarea generala prin statutul asociatiei.

Legea nr. 230/2007, prin art. 49 alin.(1), face urmatoarea precizare:
„Art. 49(1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata.  Penalizarile  nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata (n.n.. care este de 20 de zile calendaristice, conform alin.(2) – deci în total 50 de zile de la afisarea listei de plata), fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat. Citeste mai mult »

Modalitati de perfectionare la nivelul asigurarii CASCO

autori: Cosmin Serbanescu, Yordanka Stoyanova

Perfectionarea este gândita din mai multe puncte de vedere, optica diferind în functie de partea implicata, dar pe de alta parte existând tendinta de normalitate ca toate interesele partilor implicate sa convearga.

Compania de asigurari este interesata în primul rând sa raporteze rezultate financiare cât mai bune, astfel încât sa satisfaca cerintele impuse de catre actionariat în particular si stakeholderi în general, dar acestor interese care se pot manifesta pe un orizont mai scurt de timp (nevoia de lichiditate a actionarilor nu poate fi contestata), li se opun diferite alte cerinte, dintre care mentionam:

♦ criterii de solvabilitate si lichiditate în conformitate cu reglementarile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Chiar daca se doreste o rata de profitabilitate cât mai ridicata, aceasta poate sa fie în discordanta totala cu reglementarile care se refera de exemplu la activele care pot fi cuprinse în coeficientul de lichiditate, dupa cum de altfel pot sa apara probleme si din punctul de vedere al unei marje de solvabilitate disponibile care este inferioara celei minime, determinata conform ordinelor C.S.A.;

♦ mentinerea si chiar cresterea cotei de piata. Aceasta intervine în contextul abordarii tehnice a riscului. Pe de o parte o cota de piata mai ridicata se obtine printr-o diminuare a tarifelor, dar acest lucru poate sa aiba si limite daca luam în calcul alte posibile repercusiuni, dintre care cele mai importante si demne de mentionat pot fi:

•  competitorii coboara si ei de asemenea cotele care se folosesc la determinarea tarifelor de prime, astfel ca nu se obtine niciun avantaj imediat, ci din contra este posibila atragerea unor clienti cu o frecventa ridicata a evenimentelor asigurate, care practic se transfera de la o companie de asigurari unde au fost penalizati prin Malus, spre un asigurator care nu detine cazierul lor rutier si actioneaza în consecinta, acordându-le clasa de plecare 0; Citeste mai mult »

Controlul taxei pe valoarea adaugata deductibila

autor: Marin Onulescu

Controlul datelor declarate privind taxa pe valoarea adaugata deductibila are la baza aplicarea dispozitiilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.665 din 22 decembrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2012.

Formularul (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere în participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Controlul respectarii termenelor de declarare

Se verifica respectarea termenelor de depunere la organul fiscal competent a formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, în functie de categoriile de contribuabili si situatiile specifice acestora, astfel:

a) lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

b) trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal; Citeste mai mult »

Sistem de învatamânt compatibil cu piata muncii

autor: Iulian Popescu

Curicula educationala trebuie sa corespunda din ce în ce mai mult cerintelor de pe piata muncii pentru a fi, astfel, facilitata tranzitia catre ocuparea locurilor de munca, se arata într-o comunicare recenta a Comisiei Europene (Comunicarea Comisiei Europene nr. 567 (2011) privind sprijinirea cresterii si a ocuparii fortei de munca – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învatamânt superior în Europa).

1. Educarea salariatilor de mâine

Comunicarea mentionata mai sus a fost anuntata înca din septembrie 2010 în initiativa Tineret în miscare, document important al Strategiei Europa 2020, si se înscrie în obiectivele stabilite de strategie privind cresterea inteligenta, durabila si incluziva.

Recomandarile facute în comunicarea mentionata vizeaza, printre altele, cresterea procentului de elevi care urmeaza cursuri universitare, dar si îmbunatatirea calitatii si relevantei înva-tamântului superior. Sunt vizate inclusiv per-soanele care provin din medii defavorizate, cele care se afla deja în piata muncii, dar doresc o recalificare, precum studentii din statele terte.

Desi responsabilitatea principala pentru realizarea reformelor în învatamântul superior revine statelor membre si respectiv, institutiilor de învatamânt nationale, provocarile în acest do-meniu si raspunsurile politice la aceste pro-vocari transcend frontierele nationale, fiind necesare reforme la nivel european în anumite domenii cheie. Citeste mai mult »

Contabilitatea proiectelor POSDRU strategice în România

autor: Lucian Popescu

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument structural al Uniunii Europene creat pentru a sprijini masurile de ocupare a fortei de munca, de dezvoltare a resurselor umane si de reducere a diferentelor de dezvoltare existente între statele membre si regiunile Uniunii Europene. FSE finanteaza în România doua programe operationale: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) si Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA).

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) cofinantat national si de Guvernul României actioneaza pe sapte directii prioritare1. Conform informatiilor prezentate pe www.fseromania.ro/, POSDRU va dispune în perioada 2007-2013 de o alocare de peste 4 miliarde de euro pentru a oferi fortei de munca din România mai multe sanse de a se integra pe o piata a muncii flexibila, îmbunatatind pregatirea, capacitatea de adaptare si competentele profesionale ale participantilor. În România, responsabil de gestionarea POSDRU este Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU). AMPOSDRU îsi poate delega o parte din atributiile sale în baza „Acordului cadru de delegare de functii“ catre opt Organisme Intermediare Regionale (OIB-I, OISM, OIS-E, OI-S-VO, OIV, OIN-E, OIN-V, OIC) si trei Organisme Intermediare Nationale (OI-MCTS, OI-CNDIPT, OI-ANOFM). Citeste mai mult »