Arhiva lunii februarie 2013

Camera agricola – o noua perspectiva

autor: Scholtz Béla

Una dintre problemele administrative care influenteaza în mod semnificativ eficienta, functionalitatea si perspectivele în primul rând al exploatatiilor agricole familiale din România o reprezinta camerele agricole atât la nivel local, judetean cât si national.
În acest sens a aparut modificarea Legii 283 din 2010, fiind promulgata sub noua numerotare a articolelor Legea 122 din 6 iulie 2012 privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, de la care am asteptat clarificarea situatiei actuale si, de fapt, crearea în adevaratul sens al cuvântului a camerelor agricole, asa cum exista acestea în majoritatea tarile capitaliste.

Camerele Agricole Judetene au fost înfiintate în baza H.G. nr. 1609/16.12. 2009, prin reorganizarea Oficiilor Judetene de Consultanta Agricola, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola. De fapt, a fost desfiintata fosta Agentie Nationala de Consultanta Agricola, înfiintând un compartiment în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care se ocupa de Camerele Agricole Judetene. Citeste mai mult »

Agentul de munca temporara

autor: Ana Pinciuc

1. Munca prin agent de munca temporara

Prin H.G. nr. 1.256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, publicata în M.Of. Partea I nr. 5/04.01.2012 se stabilesc conditiile de functionare si autorizare a persoanelor juridice, care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea ca agent de munca temporara.

Potrivit legii, agentii de munca temporara pot angaja persoane în scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara în folosul si la solicitarea unui utilizator.

Codul muncii defineste munca prin agent de munca temporara ca „munca prestata de un salariat temporar care a încheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma”.

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, în vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. Citeste mai mult »

Asumarea riscului de catre manageri

autori: I. C. Dima, M. S. Norriska, P. Pachura

Locul si rolul riscului în activitatea manageriala trebuie analizat tinând cont de relatia în care se afla cele doua conceptii despre risc si anume: conceptia propusa de teoria deciziei si conceptia propusa de manageri. Este necesar a se tine cont de comportamentul managerilor fata de risc definit de teoria alegerii, fapt ce conduce la urmatoarea concluzie: managerii îsi asuma efectiv riscuri si exprima preferinte în materie de risc, folosind tehnici si procedee – altele decât cele clasice – cum sunt media, variatia distributiilor probabilistice ale rezultatelor posibile etc.

1. Tratarea riscului în teoria decizionala

1.1. Definirea riscului

În teoria clasica a deciziei, riscul reflecta variatiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea si valorile lor subiective. El este masurat fie prin non-liniaritatile utilitatii relevate de bani, fie prin variatia distribuirii probabilitatilor câstigurilor si a pierderilor posibile pentru fiecare alegere particulara. Conform ultimei formulari, o optiune riscanta este aceea pentru care variatia este mare si riscul este unul din elementele de evaluare pentru a obtine valoarea asteptata a diferitelor optiuni posibile. Desigur, notiunea riscului este continuta în notiunea mai vasta a alegerii în functie de randamentul asteptat de la o anume optiune. Citeste mai mult »

Manipularea pietei de capital si alte infractiuni

autori: Alice Jemboiu, George Jemboiu

I. Reglementari actuale în domeniul infractionalitatii pe piata de capital

Astfel cum rezulta din continutul art. 1 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul a urmarit sa asigure protectia relatiilor comerciale ce se desfasoara prin intermediul pietei de capital, prin reglementarea înfiintarii si functionarii pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor în instrumente financiare.

Piata de capital, prin intermediul actiunii asupra cererii sau ofertei, implica nu numai derularea unor investitii legale, ci si specularea intentionata si controlata a cresterilor/descresterilor de pret, în scopul obtinerii de profit cât mai ridicat.

Pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea activitatilor ilicite în acest domeniu, Legea nr. 297/ 2004, ca lege speciala, cuprinde în continutul sau si dispozitii penale, în sensul instituirii raspunderii penale pentru anumite fapte care sunt considerate ca prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, deoarece aduc atingere relatiilor sociale referitoare la nasterea, modificarea ori stingerea raporturilor juridice în cadrul pietelor de instrumente financiare si încrederii publice în piata de capital, în sistemul economic, în general, si în institutiile publice. Citeste mai mult »

Solutii pentru criza actuala – puncte de vedere

autor: Emilian M. Dobrescu

Reunim în articolul de fata mai multe opinii apartinând unor specialisti redutabili ai pietelor financiare si monetare (Timothy Geithner – secretarul Trezoreriei SUA, Jean Claude Trichet – fost presedinte ale BCE, fostul sef al Fondului Monetar International (FMI), Dominique Strauss-Kahn si ex-mi-nistrul rus de finante Aleksei Kudrin), ai lumii politice (David Cameron – prim-ministru al Marii Britanii), al unor organizatii si forumuri internationale (G20, Forumul de la Yalta, precum si al unor firme de consultanta, cu privire la masurile care trebuie luate pentru depasirea crizei actuale, manifestata din 2008, mai întâi pe plan financiar si monetar, apoi si pe plan economic, la început în SUA, apoi si la nivelul Uniunii Europene, în functie de puterea economica si credibilitatea tarilor membre, coroborate cu dimensiunea datoriei suverane a acestor tari.

Opinia lui Timothy Geithner

Secretarul american al Trezoreriei a afirmat pe 25 septembrie 2012 ca tarile dezvoltate trebuie sa fie preocupate mai degraba de relansarea cresterii economice decât de reducerea deficitului bugetar: “În acest stadiu, este valabil pentru Statele Unite, Europa, Japonia si cred ca pentru lumea întreaga, cea dintâi dintre provocarile economice o reprezinta moda-litatea ca economiile sa creasca mai repede, deoarece somajul este ridicat. Provocarea este, în esenta, la nivelul cererii”, a mai adaugat Geithner în fata Clinton Global Initiative, organizatie fondata de fostul presedinte Bill Clinton ce reuneste anual lideri mondiali în paralel cu Adunarea Generala a ONU. Citeste mai mult »

Aspecte ale verificarii contributiilor sociale

autor: Ion Banescu

Controlul îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea calitatii de oficiu acreditat

În vederea obtinerii calitatii de oficiu acreditat de Ministerul Finantelor Publice, entitatea solicitanta trebuie sa îndeplineasca, pentru locatiile pentru care solicita acreditarea, urmatoarele conditii:

♦ sa asigure atribuirea unui numar unic de înregistrare, în conformitate cu structura definita de Ministerul Finantelor Publice, pentru fiecare declaratie primita;

♦ sa asigure conectarea prin intranetul propriu la reteaua de extranet a Ministerului Finantelor Pu- blice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform normelor si procedurilor stabilite de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

♦ sa dispuna de o retea de date intranet si sa aiba implementate masuri de securitate, care sa asigure disponibilitatea, integritatea, confidentialitatea, autenticitatea si nonrepudierea datelor si informatiilor gestionate la nivelul fiecarei locatii acreditate. La evaluarea îndeplinirii conditiei se au în vedere urmatoarele:
– securitatea fizica si a mediului de lucru (controlul accesului fizic, securitatea încaperilor, stabilirea zonelor de acces public si a punctelor de livrare a datelor);
– securitatea echipamentelor;
– securitatea comunicatiilor;
– securitatea documentelor (înregistrarea, marcarea, evidenta, arhivarea, pastrarea, predarea periodica); Citeste mai mult »

Restituirea unor contributii de asigurari sociale de sanatate

autor: Ioan Medesan

Cum se restituie contributiile sociale de sanatate

1. Potrivit prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pâna la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra întregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei, se restituie astfel:
a) pentru sumele retinute în perioada ianuarie – martie 2011, restituirea se realizeaza în transe lunare egale în perioada iunie – august 2012;
b) pentru sumele retinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012, restituirea se realizeaza pâna la data de 31 decembrie 2013.

Stabilirea transelor lunare

1.1. Stabilirea transelor lunare egale prevazute la pct. 1 lit. a) se face prin acumularea diferentelor de pensii nete corespunzatoare lunilor ianuarie, februarie si martie 2011, suma rezultata urmând a fi împartita în 3 parti egale.
1.2. În cazul în care, în urma operatiunii prevazute la pct. 1.1, rezulta subdiviziuni ale leului, acestea se înmultesc cu 3, iar suma rezultata se aditioneaza la diferenta de restituit în prima transa, prin rotunjire la leu. Citeste mai mult »

Uzucapiunea în sistem de carte funciara

Cu titlu general, Codul civil trateaza, prin art. 928 si urm. despre uzucapiunea si dobândirea fructelor, precizând ca posesorul poate dobândi proprietatea asupra bunului posedat sau, dupa caz, asupra fructelor produse de acesta. Nu pot fi uzucapate bunurile care, înainte sau dupa intrarea în posesie, au fost declarate prin lege inalienabile.

Codul civil trateaza distinct uzucapiunea extratabulara si uzucapiunea tabulara.

Uzucapiunea extratabulara

Dreptul de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale pot fi înscrise în cartea funciara, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani.

Acest drept este admis în anumite conditii, respectiv daca:
– proprietarul înscris în cartea funciara a decedat ori, dupa caz, si-a încetat existenta;
– a fost înscrisa în cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;
– imobilul nu era înscris în nicio carte funciara.

În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul numai daca si-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciara înainte ca o terta persoana sa îsi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul sau, pe baza unei cauze legitime, în cursul sau chiar dupa împlinirea termenului de uzucapiune. Citeste mai mult »

Recompensarea prin salariu

autor: Iulian Popescu

Salarizarea potrivit contractului individual de munca

Reglementarile Codului muncii în vigoare stipuleaza imposibilitatea acordarii veniturilor salariale sub un anumit cuantum ce tine de dreptul salariatului de a-si acoperi cheltuielile minime pentru a trai. Atunci când se popresc veniturile salariale, retinerile din salariu cumulate nu pot depasi în fiecare luna jumatate din salariul net, conform art. 169 alin. (4) din Codul muncii.

Contractul individual de munca se încheie, conform Codului muncii, în baza consimtamântului partilor, în limba româna, forma scrisa fiind obligatorie pentru încheierea valabila a contractului. Tot Codul muncii prevede ca obligatia de încheiere a contractului individual de munca (CIM) revine angajatorului.

Înainte de începerea activitatii, potentialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra urmatoarelor elemente, care se vor regasi obligatoriu si în continutul contractului ce va fi semnat:
– identitatea partilor;
– locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa mun-ceasca în diverse locuri;
– sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
– functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din România sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
– criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
– riscurile specifice postului; Citeste mai mult »

Autorizarea si înregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar

autor: Ioan Medesan

Pentru ca entitatile în domeniu sa dispuna de actele normative specifice, bine puse la punct, Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr. 664/2012 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341/19 iunie 2012) privind autorizarea si/sau înregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a României, prin care s-a aprobat:
– Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita în continuare Comisie, prevazut în anexa nr. 1 la ordin;
– criteriile referitoare la autorizarea si/sau înregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul României, prevazute în anexa nr. 2;
– documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevazute în anexa nr. 3;
– documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar, prevazute în anexa nr. 4.
Dintre acestea prezentam (în extras) unele teme parte dintre prevederi. Citeste mai mult »