Arhiva lunii martie 2013

Valorificarea potentialului antreprenorial

Pentru a reveni la crestere economica si la niveluri scazute ale somajului, Europa are nevoie de mai multi întreprinzatori. Creând 4 milioane de noi locuri de munca în fiecare an, întreprinderile nou înfiintate si, în special cele mici si mijlocii (IMM-urile), sunt principalele furnizoare de locuri de munca noi din Europa.

Comisia Europeana a prezentat un plan de masuri pentru sprijinirea întreprinzatorilor si modificarea radicala a culturii antreprenoriale în Europa. Planul pune accent pe rolul esential al educatiei si al formarii în cultivarea noilor generatii de întreprinzatori si cuprinde masuri specifice pentru asistarea celor care fac primii pasi în antreprenoriat dintre tineri, femei, persoane în vârsta, migranti si someri. Citeste mai mult »

Plata penalitatilor

Semnalam, în cele ce urmeaza, doua chestiuni legate de activitatea asociatiilor de proprietari si care, în cursul solutionarii în instanta, au ajuns sa fie analizate la CCR sub aspectul constitutionalitatii reglementarilor legale prin care ele se aplica.

Ambele probleme, fiecare sub aspectul ridicat, sunt de interes atât pentru asociatii, cât si pentru raporturile acestor asociatii cu tertii.

Scutiri de la plata penalitatilor si aplicarea principiului neretroactivitatii unor dispozitii legale

Prin Sentinta civila pronuntata, Judecatoria Iasi – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si a prevederilor Legii nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, în ansamblul sau. Citeste mai mult »

Monografii contabile pentru operatorii economici

Contabilizarea T.V.A. aferente avansurilor – pâna la 1.01.2013 si dupa aceasta data

A. La microntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii

Nu intervin modificari (vezi pct. 61, fraza a II-a din norme: “Prevederile art. 134’2 alin. (3) – (6) din Codul fiscal nu se aplica în cazul persoanelor impozabile care aplica regimul special de scutire” (de la art. 152 din cod).

1. Monografia principalelor operatiuni contabile privind înregistrarea avansurilor acordate furnizorilor Citeste mai mult »

Declaratii fiscale – accize

autor: Ilie Popovici

♦ Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
Formularul 100 se depune lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare.

♦  Decont privind accizele
Decontul privind accizele (formular 120) se completeaza de catre platitorii de accize si se depune anual, pâna la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare, la organul fiscal în a carui raza teritoriala platitorul îsi are domiciliul fiscal sau la care este luat în evidenta fiscala, dupa caz.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune, dupa caz:
– în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare;
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Citeste mai mult »

Politici contabile privind creantele

autor: Ioana Mociar

Definitii si clasificari

Conturile de creante reprezinta sume datora-te de clienti pentru bunuri sau servicii oferite în  cursul normal al operatiunilor de activitate.

Creantele includ:
– creante comerciale, care sunt sume datorate de clienti pentru bunuri vândute respectiv servicii prestate în cursul normal al activitatii;
– efectele comerciale de încasat, acceptari comerciale, instrumente ale tertilor;
– sume datorate de directori, asociati si angajati.

Evaluarea creantelor

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate în situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. Citeste mai mult »

Obiective de control privind asocierile fara personalitate juridica

autor: Nicolae Necsulescu

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/ 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este actul normativ care reglementeaza acest domeniu.

Entitati vizate si conditii declarative

♦ Asocierile fara personalitate juridica, constituite între persoane fizice sau asocierile constituite între persoane fizice si persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV’1 din Codul fiscal, în cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din acti- vitati adiacente, sau din activitati agricole, pentru care venitul net se determina în sistem real, declara aceste venituri prin intermediul formularului 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i. Citeste mai mult »

Manipularea pietei de capital si alte infractiuni prevazute de Legea pietei de capital

autor: Alice Jemboiu, George Jemboiu

Criterii europene de identificare a infractiunilor de manipulare a pietei de capital

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare (MiFID) este o directiva europeana ce a trebuit implementata de catre toate statele membre ale UE de la data de 1 noiembrie 2007.

Obiectivele principale ale Directivei MiFID sunt protejarea investitorilor, consolidarea competitiei în sectorul serviciilor financiare precum si o mai mare transparenta a pietei, prin formarea unui cadru legislativ comun pentru pietele financiare aplicabile serviciilor si firmelor de investitii din Europa. Citeste mai mult »

Asigurarea mijloacelor de protectie în procesele de munca

autor: Florin Pasa

Echipamente de protectie

Apararea integritatii angajatilor se realizeaza prin dotarea lor cu echipament de protectie adecvat si cu dispozitive de protectie a masinilor, utilajelor, agregatelor si instalatiilor deservite de acestia.

În general, în procesul muncii, personalul trebuie sa fie protejat acordându-i-se echipamentul de protectie adecvat si asigurându-i-se dispozitivele de protectie la masinile, instalatiile si utilajele pe care le deserveste.

Dotarea lucratorilor cu echipament de protectie constituie o obligatie a fiecarui manager în vederea prevenirii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale. Echipamentul de lucru se acorda pentru conditii de munca în care are loc o murdarire excesiva a persoanelor. Citeste mai mult »

Tensiuni pe piata muncii

Dupa cinci ani de criza economica si dupa o revenire a recesiunii în 2012, somajul atinge noi cote maxime pentru ultimii aproape douazeci de ani, veniturile gospodariilor se diminueaza si riscurile de saracie sau de excluziune sunt în crestere, în special în statele membre din sudul si estul Europei, conform editiei din 2012 a analizei „Situatia sociala si a ocuparii fortei de munca în Europa”.

Impactul crizei asupra situatiei sociale a devenit acum mai acut, ca urmare a atenuarii efectelor de protectie exercitate initial de diminuarea veniturilor fiscale si de cresterea nivelului cheltuielilor pentru prestatiile sociale (asa-numitii „stabilizatori automati”). Citeste mai mult »

Asociatii si fundatii care deruleaza programe de asistenta sociala pentru persoane vulnerabile

autor: Florin Pasa

Începând cu anul 1998, în baza Legii nr.34/1998, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale subventioneaza de la bugetul de stat asociatiile si fundatiile care deruleaza programe de asistenta sociala persoanelor aflate în dificultate socio-materiala. Legea confera dreptul si primariilor care din bugetul local pot acorda subventii în acest scop.

Conditiile de eligibilitate, procedura de solicitare si de evaluare a cererilor de subventionare, precum si regulile de monitorizare lunara a conventiilor încheiate în vederea acordarii subventiilor, sunt reglementate prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/ 1998 aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.1153/2001. Citeste mai mult »