Controlul asocierilor fara personalitate juridica

autor: Nicolae NECSULESCU

Controlul asocierilor fara personalitate juridica are la baza aplicarea prevederilor:
– Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararii Guvernului nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2012.

Potrivit art. 85 din Codul fiscal, venitul net obti- nut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti deti-natori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate, determinate conform regulilor in vigoare specifice fiecarui domeniu, sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. În conditiile in care coproprietarii decid asupra u-nei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

Verificarea respectarii regulilor de organizare si ale tratamentului fiscal privind asocierile fara personalitate juridica

Regulile privind asocierile fara personalitate juridica, stabilite prin articolul 86 din Codul fiscal, nu se aplica:
– pentru asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 28;
– fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica;
– asocierilor cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit, caz in care sunt aplicabile numai reglementarile fiscale din titlul II;
– fondurilor de pensii administrat privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice in materie;
– asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 49.

În cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:
– partile contractante;
– obiectul de activitate si sediul asociatiei;
– contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
– cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;
– desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
– conditiile de incetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.

Asociatul desemnat conform prevederilor art. 86 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare are si urmatoarele obligatii:
– sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;
– sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati;
– sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala;

(Citeste mai mult in revista „Controlul economic financiar“ nr. 6/2013 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.