Verificarea solutionarii cererilor de rambursare a TVA, depuse de catre persoanele stabilite in alt stat membru

autor: Petre IRIMIE

In cadrul actiunilor de control vizand rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 49 din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, organele cu atributii in domeniu vor aplica Procedura de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/ 2007.

Cererea, insotita de documentele prevazute la pct. 49 alin. (5) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune direct la registratura Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau la posta, prin scrisoare recomandata.

Cererea poate fi depusa si prin imputernicit desemnat conform art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative, certificatul emis de statul membru in care persoana impozabila este stabilita, precum si declaratiile in limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Controlul respectarii conditiilor de depunere a cererii de rambursare

Depunerea cererii de rambursare a TVA impune respectarea urmatoarelor conditii legale:

Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile si achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum 3 luni sau maximum un an calendaristic ori pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.

Cererea se depune in termen de  sase luni de la incheierea anului calendaristic in care taxa devine exigibila.

Cererea se depune in format electronic:
– la registratura Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
– la posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de solicitant cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formatul se editeaza in doua exemplare:
– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
– un exemplar se pastreaza de catre solicitant.

Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenta este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscala sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

La depunerea unei cereri de rambursare, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Activitatii de metodologie si administrare a veniturilor statului (compartimentul de specialitate) verifica in evidentele proprii daca respectiva persoana este inregistrata ca platitor de impozite, taxe sau contributii, potrivit legilor speciale care prevad inregistrarea directa.

(Citeste mai mult in revista „Controlul economic financiar“ nr. 6/2013 – editata de
Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ – Decanul presei economice romanesti)

Comentariile sunt inchise.