Untitled Document
Scrisoare catre cititor
Istoric
Premii si diplome
Laurii TE
Seminarii
Aprecieri/Evaluari/Marturii
Implicare sociala
Info pentru Actionari
Ce anume diferentiaza Tribuna Economica de alte publicatii de profil?
Axarea pe problematica firmei
Prezentarea de solutii pentru profitul si siguranta afacerilor
Comentarea si explicitarea modului de aplicare a legislatiei economice
Caracterul de analiza a articolelor si nu doar de simpla informare
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba
Facultatea de
Stiinte Economice
  Universitatea
LUCIAN BLAGA Sibiu
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau
23/03/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr.: 1
Data: 23.03.2017

CONVOCAREÎn temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul de administraţie al TRIBUNA ECONOMICĂ S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de 24.04.2017, ora 1100, la sediul societăţii, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea pentru exerciţiul financiar 01.01 – 31.12.2016, a Raportului anual conţinând Situaţia financiară a societăţii, Raportul Consiliului de administraţie, Raportul cenzorilor, precum şi Propunerea privind distribuirea profitului şi stablirea dividendelor cuvenite acţionarilor.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administraţie pe exerciţiul financiar 01.01 – 31.12.2016.
3. Aprobarea Programului de activitate al societăţii pe anul 2017 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 1.01. – 31.12.2017.
4. Informare privind Situaţia acţiunilor la data Adunării generale a acţionarilor.
5. Stabilirea remuneraţiilor şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor Consiliului de administraţie şi cenzorilor, începând cu data de 01.05.2017.
6. Aprobarea sistemului de salarizare şi a celorlalte drepturi băneşti ale personalului angajat, începând cu data de 01.05.2017.
7. Împuternicirea dlui Pădure Bogdan, preşedintele Consiliului de Administraţie, de a reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, în vederea efectuării tuturor formalităţilor prevăzute de lege, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări generale ordinare a acţionarilor societăţii.
Acţionarii pot participa la şedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale.
Un exemplar din procurile speciale va fi depus în original, la sediul societăţii, sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 18.04.2017. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legal-statutare de cvorum, în data de 24.04.2017, următoarea adunare generală ordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 25.04.2017 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021/316.79.38.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Pădure Bogdan

 


23/03/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Nr.: 2
Data: 23.03.2017

CONVOCARE

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul de administraţie al TRIBUNA ECONOMICĂ S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în ziua de 26.04.2017, ora 1100, la sediul societăţii, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Informarea acţionarilor asupra faptului că Florea Elena, care a avut calitatea de acţionar al SC Tribuna economică SA şi care deţinea un număr de 10.000 acţiuni nominative, numerotate de la 251.283 la 261.282, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.000 lei, reprezentând 3,5714286% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi, a decedat. Ca urmare a decesului, acţiunile deţinute de Florea Elena vor fi preluate de către dna Guler Simona-Mihaela, în baza Certificatului de moştenitor.
CA propune Adunării generale extraordinare a acţionarilor modificarea şi completarea Actului constitutiv al SC Tribuna economică SA, în vederea efectuării schimbărilor menţionate.

2. Modificarea şi completarea Actului constitutiv al Societăţii comer¬ciale Tribuna economică S.A., după cum urmează:

- 2.1. Articolul 1  se modifică, având următorul cuprins:

“Articolul 1
Acţionarii persoane fizice ai Tribuna economică S.A.:
1. Pădure Paul-Florian, de cetăţenie română, născut la 15.04.1991 în mun. Bucureşti, sector 6, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, str. dr. Mihail Mirinescu nr. 9, ap. 1, CNP: 1910415460054,
2.  Covrig Silvestru, de cetăţenie română, născut la 15.02.1946 în sat Peşteana Vulcan jud. Gorj, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 18, CNP: 1460215400060,
3. Gioga Stere, de cetăţenie română, născut la 10.11.1930 în Bulgaria, Uzungi-Orman, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. B, ap. 56, CNP: 1301110400712,
4. Gorie Cristian, de cetăţenie română, născut la 08.10.1955 în mun. Bucureşti, sector 8, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, str. Berveni nr. 51, CNP: 1551008400129,
5. Iosif Gheorghe, de cetăţenie română, născut la 28.08.1949 în oraş Babadag, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, str. lt. av. Gheorghe Caranda nr. 10, CNP: 1490828400773,
6.  Rusu Corneliu, de cetăţenie română, născut la 01.11.1944 în mun. Bucureşti, sector 3, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 3, aleea Rotundă nr. 2, bl. H8, sc. 3, et. 4, ap. 57, CNP: 1441101400171,
7. Şerb Mircea, de cetăţenie română, născut la 27.01.1935 în loc. Uioara de Sus, jud. Alba, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, bld. Timişoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 2, ap. 12, CNP: 1350127400346,
8. Zamfirescu Dan-Dumitru, de cetăţenie română, născut la 01.11.1953 în mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 106, bl. 50, et. 1, ap. 3, CNP: 1531101400161,
9.  Stancu Emilian-Nicolae, de cetăţenie română, născut la 02.06.1948 în mun. Bucureşti, sector 4, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, calea Dorobanţilor nr. 53-57, bl. 53-57, sc. A, et. 8, ap. 24, CNP: 1480602400500,
10. Popescu Cristian, de cetăţenie română, născut la 11.08.1951 în mun. Bucureşti, sector 4, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, str. Lacul Plopului nr. 7, bl. V20, sc. 4, et. 2, ap. 99, CNP: 1510811400251,
11. Obreja Maria, de cetăţenie română, născută la 01.06.1940 în mun. Iaşi, jud. Iaşi, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 2, str. Dumitrana nr. 16, CNP: 2400601400707,
12. Teodorescu Mariana-Georgeta, de cetăţenie română, născută la 05.02.1944 în mun. Bucureşti, sector 3, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 3, str. Odobeşti nr. 11, bl. T1, sc. B, et. 6, ap. 119, CNP: 2440205400281,
13. Bigan Delia-Ileana, de cetăţenie română, născută la 26.04.1967 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, str. Marinarilor nr. 26, bl. 10/3, sc. A, et. 2, ap. 8, CNP: 2670426434519,
14. Călin Eugen, de cetăţenie română, născut la 17.06.1938 în mun. Bucureşti, sector 8, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 4, str. Slobozia nr. 44, CNP: 1380617400060,
15. Lupu Stela, de cetăţenie română, născută la 11.03.1947 în com. Pietroiu, jud. Călăraşi, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, şos. N. Titulescu nr. 73-79, bl. 10-A, sc. A, et. 2, ap. 7, CNP: 2470311400696,
16. Nicolaev Ecaterina, de cetăţenie română, născută la 06.07.1942 în mun. Craiova, jud. Dolj , domiciliată în mun. Bucureşti, sector 5, bdul Tudor Vladimirescu nr. 55, bl. T5, sc. 1, et. 6, ap. 22, CNP: 2420706400276,
17. Truţă Maria, de cetăţenie română, născută la 21.01.1943 în mun. Bucureşti, sector 8, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, str. Elena Văcărescu nr. 13, bl. 21/3, sc. 2, ap. 2, CNP: 2430121400237,
18. Mureşan Raluca, de cetăţenie română, născută la 15.02.1982 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, bld. Banul Manta nr. 83, bl. 101, sc. C, et. 4, ap. 67, CNP: 2820215410046,
19. Tănase Anton, de cetăţenie română, născut la 09.01.1943 în mun. Salonta, jud. Bihor, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, str. Valea Argeşului nr. 2B, bl. 523, sc. 2, et. 10, ap. 87, CNP: 1430109400228,
20. Guler Simona-Mihaela, de cetăţenie română, născută la 01.04.1978 în mun. Bucureşti, sector 5, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 4, str. Secerişului nr. 5, CNP: 2780401441537,
21. Vaage Nodiţa Cătălina, de cetăţenie română, născut la 02.02.1971 în mun. Bucureşti, domiciliat în Oslo N-0683, Solbergliveien, CNP: 2710202423016,
22. Rotaru Mariana, de cetăţenie română, născută la 01.07.1967 în mun. Bucureşti, sector 7, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 6, str. Murelor nr. 11, CNP: 2670701460026,
23. Niţu Doina, de cetăţenie română, născută la 14.09.1956 în mun. Bucureşti, sector 5, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 3, bld. Camil Ressu, nr. 70, bl. PM26, sc. A, et. 3, ap. 14, CNP: 2560914400141,
24. Covrig Ioana, de cetăţenie română, născută la 19.10.1947 în sat Jidoştiţa, jud. Mehedinţi, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 18, CNP: 2471019400073,
25. Rădulescu Nelu, de cetăţenie română, născut la 20.09.1952 în oraş Berbeşti, jud. Vîlcea, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 2, str. Şoltuzului nr. 32A, CNP: 1520920400661,
26. Popescu Maria, de cetăţenie română, născută la 25.05.1974 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 5, str. Lacul Plopului nr. 7, bl. V20, sc. 4, et. 2, ap. 99, CNP: 2740525416027,
27. Gheorghe Elena, de cetăţenie română, născută la 03.01.1948 în mun. Bucureşti, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 5, str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, ap. 14 , CNP: 2480103400558,
28. Stoi Alexandru, de cetăţenie română, născut la 03.06.1938 în Bucşani, jud. Giurgiu, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, str. Bîrcă nr. 4, bl. M189, ap. 4.

- 2.2. Articolul 1  se modifică, având următorul cuprins:
“Articolul 10
Structura acţionariatului societăţii comerciale «TRIBUNA ECONOMICĂ» S.A. este următoarea:
1. Pădure Paul-Florian, deţinător al unui număr de 16.978 acţiuni nominative, numerotate de la 000.001 la 014.490 şi de la 268.747 la 271.234, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 8.849 lei, reprezentând 6,0635714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
2. Covrig Silvestru, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 043.465 la 057.954, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
3. Gioga Stere, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 072.443 la 086.932, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
4.  Gorie Cristian, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 101.423 la 115.912, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
5.  Iosif Gheorghe, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 028.975 la 043.464, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
6.  Rusu Corneliu, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 130.403 la 144.892, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
7. Şerb Mircea, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 086.933 la 101.422, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
8.  Zamfirescu Dan-Dumitru, deţinător al unui număr de 14.490 acţiuni nominative, numerotate de la 115.913 la 130.402, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.245 lei, reprezentând 5,1750000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
9.  Stancu Emilian-Nicolae, deţinător al unui număr de 14.488 acţiuni nominative, numerotate de la 057.955 la 072.442, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.244 lei, reprezentând 5,1742857% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
10.  Popescu Cristian, deţinător al unui număr de 14.484 acţiuni nominative, numerotate de la 014.491 la 028.974, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 7.242 lei, reprezentând 5,1728571% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
11.  Obreja Maria, deţinătoare a unui număr de 11.998 acţiuni nominative, numerotate de la 144.893 la 156.890, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.999 lei, reprezentând 4,2850000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
12.  Teodorescu Mariana-Georgeta, deţinătoare a unui număr de 11.998 acţiuni nominative, numerotate de la 156.891 la 168.888, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.999 lei,  reprezentând 4,2850000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
13.  Bigan (Truţă) Delia-Ileana, deţinătoare a unui număr de 11.854 acţiuni nominative, numerotate de la 180.743 la 192.596, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.927 lei, reprezentând 4,2335714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
14.  Călin Eugen, deţinător al unui număr de 11.854 acţiuni nominative, numerotate de la 216.305 la 228.158, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.927 lei, reprezentând 4,2335714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
15.  Lupu Stela, deţinătoare a unui număr de 11.854 acţiuni nominative, numerotate de la 168.889 la 180.742, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.927 lei, reprezentând 4,2335714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
16.  Nicolaev Ecaterina, deţinătoare a unui număr de 11.854 acţiuni nominative, numerotate de la 204.451 la 216.304, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.927 lei, reprezentând 4,2335714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
17.  Truţă Maria, deţinătoare a unui număr de 11.854 acţiuni nominative, numerotate de la 192.597 la 204.450, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.927 lei, reprezentând 4,2335714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
18.  Mureşan Raluca, deţinătoare a unui număr de 11.708 acţiuni nominative, numerotate de la 228.159 la 239.866, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.854 lei, reprezentând 4,1814286% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
19. Tănase Anton, deţinător al unui număr de 11.416 acţiuni nominative, numerotate de la 239.867 la 251.282, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5.708 lei, reprezentând 4,0771429% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,  
20.  Guler Simona-Mihaela, deţinătoare a unui număr de 11.854 acţiuni nominative, numerotate de la 251.283 la 261.282 si de la 276.067 la 277.920, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 5927 lei,  reprezentând 4,2335715% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
21.  Vaage Nodiţa Cătălina, deţinătoare a unui număr de 7.464 acţiuni nominative, numerotate de la 261.283 la 268.746, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 3.732 lei, reprezentând 2,6657143% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
22.  Rotaru Mariana, deţinătoare a unui număr de 2.488 acţiuni nominative, numerotate de la 271.235 la 273.722, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 1.244 lei, reprezentând 0,8885714% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
23.  Niţu Doina, deţinătoare a unui număr de 2.344 acţiuni nominative, numerotate de la 273.723 la 276.066, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 1.172 lei, reprezentând 0,8371429% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
24.  Covrig Ioana, deţinătoare a unui număr de 1.758 acţiuni nominative, numerotate de la 277.921 la 279.678, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 879 lei, reprezentând 0,6278571% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
25. Rădulescu Nelu, deţinător al unui număr de 148 acţiuni nominative, numerotate de la 279.679 la 279.826, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 74 lei, reprezentând 0,0528571% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
26.  Popescu Maria, deţinătoare a unui număr de 140 acţiuni nominative, numerotate de la 279.827 la 279.966, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 70 lei, reprezentând 0,0500000% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
27.  Gheorghe Elena, deţinătoare a unui număr de 32 acţiuni nominative, numerotate de la 279.967 la 279.998, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 16 lei, reprezentând 0,0114286% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi,
28. Stoi Alexandru, deţinător al unui număr de 2 acţiuni nominative, numerotate de la 279.999 la 280.000, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare şi în valoare totală de 1 leu, reprezentând 0,0007143% din capitalul social şi cota de participare la beneficii şi pierderi.

- 2.3. Paragraful final al Actului constitutiv se modifică, având următorul cuprins:

“Acţionari:
1. Pădure Paul-Florian, 2. Covrig Silvestru, 3. Gioga Stere, 4. Gorie Cristian, 5. Iosif Gheorghe, 6. Rusu Corneliu, 7. Şerb Mircea, 8. Zamfirescu Dan-Dumitru, 9. Stancu Emilian-Nicolae, 10. Popescu Cristian, 11. Obreja Maria, 12. Teodorescu Mariana-Georgeta, 13. Bigan (Truţă) Delia-Ileana, 14. Călin Eugen, 15. Lupu Stela, 16. Nicolaev Ecaterina, 17. Truţă Maria, 18. Mureşan Raluca, 19. Tănase Anton, 20. Guler Simona-Mihaela, 21. Vaage Nodiţa Cătălina, 22. Rotaru Mariana, 23. Niţu Doina, 24. Covrig Ioana, 25. Rădulescu Nelu, 26. Popescu Maria, 27. Gheorghe Elena şi 28. Stoi Alexandru,

în nume propriu şi prin împuternicit:

Pădure Bogdan
Preşedintele
Consiliului de Administraţie”


- 2.4 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.

3. Se va redacta un Act constitutiv actualizat.

4. Împuternicirea dlui Pădure Bogdan, preşedintele Consiliului de administraţie, de a semna Actul constitutiv al societăţii Tribuna economică SA, actualizat cu prevederile hotărârilor prezentei Adunări generale extraordinare a acţionarilor şi de a reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, în vederea efectuării tuturor formalităţilor prevăzute de lege, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări generale extraordinare a acţionarilor societăţii.

Acţionarii pot participa la şedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale.
Un exemplar din procurile speciale va fi depus în original, la sediul societăţii, sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 20.04.2017. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legal-statutare de cvorum, în data de 26.04.2017, următoarea adunare generală ordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 27.04.2017 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021/316.79.38.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Pădure Bogdan


01/09/2016

Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor
“Tribuna economică” S.A.
–  din 26.08.2016/a doua convocare –

În urma dezbaterii punctelor înscrise pe Ordinea de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor “Tribuna economică” S.A., din data de 26.08.2016, legal şi statutar constituită, acţionarii au adoptat, cu unanimitatea voturilor exprimate, următoarele

HOTĂRÂRI
1. Modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii comerciale “Tribuna economică” S.A.
2. Articolul 7 din Actul constitutiv se modifică, având următorul cuprins:
“Articolul 7

Obiectul de activitate
(1) Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie grupa CAEN:
CAEN Cod 58 – Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare.
(2) Societatea are ca obiect principal de activitate clasa CAEN:
CAEN Cod 5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor.
(3) Activităţi secundare clasele CAEN:
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4761 Comerţ cu amănuntul cărţilor, în magazine specializate;
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
5811 Activităţi de editare a cărţilor;
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
5819 Alte activităţi de editare;
5829 Activităţi de editare a altor produse software;
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 Preluarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6312 Activităţi ale portalurilor web;
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri;
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
7312 Servicii de reprezentare media;
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7410 Activităţi de design specializat;
7420 Activităţi fotografice;
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală;
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
8211 Activităţi combinate de secretariat;
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
9003 Activităţi de creaţie artistică.”

3. Se aprobă ca toate activităţile cuprinse în obiectul de activitate, evidenţiate în Articolul 7 din Actul constitutiv al societăţii, să se desfăşoare la sediul social din Bucureşti, sectorul 1, Bdul Magheru, nr. 28-30, cu îndeplinirea condiţiilor de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică şi activitate declarată.
4. Articolul 17 din Actul constitutiv se modifică, având următorul cuprins:
“Articolul 17

Validitatea deciziilor adunării generale ordinare
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin jumătate din numărul total de dreptul de vot.
(2) Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(3) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”
5. Se prelungesc mandatele administratorilor:

  • Pădure Bogdan, având puteri depline, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.08.2016, cu posibilitatea de a fi reales,
  • Iosif Gheorghe, având puteri depline, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.08.2016, cu posibilitatea de a fi reales,
  • Popescu Cristian, având puteri depline, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.08.2016, cu posibilitatea de a fi reales.

Noile contracte de administrare încheiate de societate cu membrii CA, cărora li s-a prelungit mandatul pe o perioadă de 4 ani, intră în vigoare începând cu data de 26.08.2016.

6. Articolul 28 din Actul Constitutiv se modifică, având următorul cuprins:
“Articolul 28
Administratorii societăţii comerciale “Tribuna economică” S.A. sunt:

1. Pădure Bogdan, având puteri depline, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.08.2016, cu posibilitatea de a fi reales,
2. Iosif Gheorghe, având puteri depline, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.08.2016, cu posibilitatea de a fi reales,
3. Popescu Cristian, având puteri depline, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 26.08.2016, cu posibilitatea de a fi reales.
Noile contracte de administrare încheiate de societate cu membrii CA, cărora li s-a prelungit mandatul pe o perioadă de 4 ani, intră în vigoare începând cu data de 26.08.2016.

Consiliul de administraţie are următoarea structură:
1.  Pădure Bogdan, preşedinte al Consiliului de administraţie;
2. Iosif Gheorghe, membru al Consiliului de administraţie;
3. Popescu Cristian,  membru, secretar al Consiliului de administraţie.”

7. Paragraful final al Actului constitutiv se modifică, având următorul cuprins:
“Acţionari:

1. Pădure Paul-Florian, 2. Covrig Silvestru, 3. Gioga Stere, 4. Gorie Cristian, 5. Iosif Gheorghe, 6. Rusu Corneliu, 7. Şerb Mircea, 8. Zamfirescu Dan-Dumitru, 9. Stancu Emilian-Nicolae, 10. Popescu Cristian, 11. Obreja Maria, 12. Teodorescu Mariana-Georgeta, 13. Bigan (Truţă) Delia-Ileana, 14. Călin Eugen, 15. Lupu Stela, 16. Nicolaev Ecaterina, 17. Truţă Maria, 18. Mureşan Raluca, 19. Tănase Anton, 20. Florea Elena, 21. Vaage Nodiţa Cătălina, 22. Rotaru Mariana, 23. Niţu Doina, 24. Guler Simona-Mihaela, 25. Covrig Ioana, 26. Rădulescu Nelu, 27. Popescu Maria, 28. Gheorghe Elena şi 29. Stoi Alexandru,
în nume propriu şi prin împuternicit:

Pădure Bogdan
Preşedintele
Consiliului de administraţie”

8. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.
9. Se va redacta un Act constitutiv actualizat
al societăţii comerciale “Tribuna economică” S.A.
10. Se împuterniceşte de Pădure Bogdan, preşedintele consiliului de administraţie, pentru:

  • a semna Actul constitutiv al “Tribuna economică” S.A., actualizat cu prevederile prezentelor  Hotărâri, conform art. 204, alin. (4) din Legea nr. 441/2006;
  • a reprezenta societatea oriunde va fi necesar, în vederea efectuării tuturor formalităţilor prevăzute de lege, pentru aducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri.

22/07/2016
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

        CONVOCARE    
    
    Consiliul de administraţie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de 23 august 2016, ora 1100, la sediul societăţii, cu urmãtoarea:

ORDINE DE ZI

    1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale societăţii pe perioada 01.09.2012 – 31.08.2016, pe baza Raportului Consiliului de administraţie şi a Raportului cenzorilor.
    2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administraţie pe perioada 01.09.2012 – 31.08.2016.
    3. Alegerea Consiliului de administraţie al societăţii.
    4. Stabilirea remuneraţiilor şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor Consi-liului de administraţie şi cenzorilor, începând cu data de 01.09.2016.
    5. Stabilirea sumei pentru asigurarea profesională a administratorilor.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretarul Consiliului de Administraţie şi pe website-ul societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia.   
Acţionarii pot participa şi vota, în Adunarea generală, personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare generală. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original, la sediul social al societăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea Adunării generale. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legal-statutare de cvorum, în data de 23.08.2012, următoarea Adunare generală ordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 24.08.2012 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Convocatorul şi ordinea de zi propuse spre dezbatere şi aprobare Adunării generale ordinare au fost transmise acţionarilor, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în data de 22.07.2016.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021/316.79.38.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Pădure Bogdan

22/07/2016

LISTA
cu privire la persoanele propuse de Consiliul de Administraţie
pentru funcţia de administrator la
S.C. “Tribuna economică” S.A., pentru un mandat de 4 ani,
începând cu 01.09.2016
 
 

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliul

Calificarea profesională

1

Padure Bogdan

Bucuresti

Economist/Doctor în economie

2

Iosif Gheorghe

Bucuresti

Economist/Doctor în economie

3

Popescu Cristian

Bucuresti

Sociolog/Doctor în economie

 

Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Pădure Bogdan


22/07/2016
   CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

CONVOCARE
    
    Consiliul de administraţie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în ziua de 25 august 2016, ora 1100, la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

    Articol unic. Modificarea şi completarea «Actului constitutiv» al Societăţii comerciale “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A.

    Modificările şi completările actului constitutiv propuse spre dezbatere şi aprobare adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt după cum urmează:

    1. Articolul 7 din Actul constitutiv se modifică, având următorul cuprins:
 “Articolul 7
Obiectul de activitate  
    (1) Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie grupa CAEN:
    CAEN Rev. 2: Cod 581 – Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare.
    (2) Societatea are ca obiect principal de activitate clasa CAEN:
    CAEN Rev. 2: Cod 5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor.
    (3) Activităţi secundare clasa CAEN:
    CAEN Rev. 2 la clasele cu codurile următoare:
1811 Tipărirea ziarelor;
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
1820 Reproducerea înregistrărilor;
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4643 Comerţ cu ridicata al produselor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat;
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate;
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate;
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
5811 Activităţi de editare a cărţilor;
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
5813 Activităţi de editare a ziarelor;
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
5819 Alte activităţi de editare;
5829 Activităţi de editare a altor produse software;
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientare client);
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6312 Activităţi ale portalurilor web;
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri;
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6831 Agenţii imobiliare;
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
7312 Servicii de reprezentare media;
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7410 Activităţi de design specializat;
7420 Activităţi fotografice;
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală;
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
8211 Activităţi combinate de secretariat;
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
9003 Activităţi de creaţie artistică.”


    2. Articolul 17 din Actul constitutiv se modifică, având următorul cuprins:

“Articolul 17
    (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.
    (2) Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
    (3) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”


    3. Articolul 28 din Actul constitutiv se modifică, având următorul cuprins:

“Articolul 28
Administratorii societăţii comerciale TRIBUNA ECONOMICĂ S.A. sunt:
    Se completează cu datele personale ale administratorilor aleşi.
    
    
    Consiliul de administraţie are următoarea structură:
Se completează cu numele şi funcţia în CA ale administratorilor aleşi.”


    4. Paragraful final al Actului constitutiv se modifică, având următorul cuprins:


“Acţionari:
1. Pădure Paul-Florian, 2. Covrig Silvestru, 3. Gioga Stere, 4. Gorie Cristian, 5. Iosif Gheorghe, 6. Rusu Corneliu, 7. Şerb Mircea, 8. Zamfirescu Dan-Dumitru, 9. Stancu Emilian-Nicolae, 10. Popescu Cristian, 11. Obreja Maria, 12. Teodorescu Mariana-Georgeta, 13. Bigan (Truţă) Delia-Ileana, 14. Călin Eugen, 15. Lupu Stela, 16. Nicolaev Ecaterina, 17. Truţă Maria, 18. Mureşan Raluca, 19. Tănase Anton, 20. Florea Elena, 21. Vaage Nodiţa Cătălina, 22. Rotaru Mariana, 23. Niţu Doina, 24. Guler Simona-Mihaela, 25. Covrig Ioana, 26. Rădulescu Nelu, 27. Popescu Maria, 28. Gheorghe Elena şi 29. Stoi Alexandru,

    
în nume propriu şi prin împuternicit:

Se completează cu numele preşedintelui CA ales
Preşedintele
Consiliului de Administraţie”    5. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

Acţionarii pot participa şi vota, în Adunarea generală, personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare generală. Procurile de reprezentare vor fi depuse în original, la sediul social al societăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea Adunării generale. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legal-statutare de cvorum, în data de 25.08.2016, următoarea Adunare generală extraordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 26.08.2016, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Convocatorul şi ordinea de zi propuse spre dezbatere şi aprobare Adunării generale extraordinare au fost transmise acţionarilor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în data de 22.07.2016.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021/316.79.38.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Pădure Bogdan

10/03/2016
TRIBUNA ECONOMICĂ S.A.
B-dul Magheru nr. 28-30, sect. 1, Bucureşti
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
 
 
CONVOCARE
 
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul de administraţie al TRIBUNA ECONOMICĂ S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de 14.04.2016, ora 1100, la sediul societăţii, cu următoarea:
 
ORDINE DE ZI
 
1. Reconfirmarea revocărilor/numirilor de cenzori hotărâte în Adunările generale ordinare ale acţionarilor desfăşurate în data de 27.03.2014 şi, respectiv, 09.04.2015:
1.1. se revocă din funcţia de cenzor dl. NELU RĂDULESCU;
1.2. se revocă din funcţia de cenzor supleant d-na. SIBIANU CORINA;
1.3. se numeşte în funcţia de cenzor d-na COTOROBAIE ALEXANDRINA, cetăţean român, născută la 24.06.1945, în Mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în Mun. Bucureşti, sector 6, aleea Parva nr. 4, bl. D12, sc. A, ap. 12, identificată cu CI seria RR nr. 427704, emis de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 18.01.2007, stare civilă: căsătorită, CNP: 2450624400061, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri;
1.4. se numeşte în funcţia de cenzor supleant LICU GEORGETA, cetăţean român, născută la 22.10.1967, în Mun. Bucureşti, sector 2, domiciliată în Mun. Bucureşti, sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 3, ap. 57, identificată cu CI seria DP nr. 165761, emis de D.E.P.A.B.D., la data de 08.07.2015, stare civilă: necăsătorită, CNP: 2671022433045, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri;
1.5. se prelungesc mandatele cenzorilor experţi contabili SILVIA MĂCELARU, CNP: 2490122400298, MĂNDOIU RODICA, CNP: 2430918400475, , pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data 14.04.2016;
1.6. se ratifică documentele semnate de cenzori de la data expirării mandatului şi până la data 14.04.2016.
2. Aprobarea pentru exerciţiul financiar 01.01 – 31.12.2015, a Raportului anual conţinând Situaţia financiară a societăţii, Raportul Consiliului de administraţie, Raportul cenzorilor, precum şi Propunerea privind distribuirea profitului şi stablirea dividendelor cuvenite acţionarilor.
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administraţie pe exerciţiul financiar 01.01 – 31.12.2015.
4. Aprobarea Programului de activitate al societăţii pe anul 2016 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 1.01. – 31.12.2016.
5. Informare privind Situaţia acţiunilor la data Adunării generale a acţionarilor.
6. Stabilirea remuneraţiilor şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor Consiliului de administraţie şi cenzorilor, începând cu data de 20.04.2016.
7. Aprobarea sistemului de salarizare şi a celorlalte drepturi băneşti ale personalului angajat, începând cu data de 20.04.2016.
 
Acţionarii pot participa la şedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale.
Un exemplar din procurile speciale va fi depus în original, la sediul societăţii, sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 08.04.2016. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legal-statutare de cvorum, în data de 14.04.2016, următoarea adunare generală ordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 15.04.2016 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021/316.79.38.
 
Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Bogdan Pădure

10/03/2016

TRIBUNA ECONOMICĂ S.A.
B-dul Magheru nr. 28-30, sect. 1, Bucureşti
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE


CONVOCARE
 


În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul de administraţie al TRIBUNA ECONOMICĂ S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în ziua de 18.04.2016, ora 1100, la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Modificarea şi completarea Actului constitutiv al Societăţii comerciale Tribuna economică S.A., după cum urmează:

- 1.1. Articolul 1  se modifică, având următorul cuprins:

“Articolul 1
Acţionarii persoane fizice ai Tribuna economică S.A.:
1.  Pădure Paul-Florian, de cetăţenie română, născut la 15.04.1991 în mun. Bucureşti, sector 6, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, str. dr. Mihail Mirinescu nr. 9, ap. 1, CNP: 1910415460054,
2.  Covrig Silvestru, de cetăţenie română, născut la 15.02.1946 în sat Peşteana Vulcan jud. Gorj, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 18, CNP: 1460215400060,
3. Gioga Stere, de cetăţenie română, născut la 10.11.1930 în Bulgaria, Uzungi-Orman, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. B, ap. 56, CNP: 1301110400712,
4. Gorie Cristian, de cetăţenie română, născut la 08.10.1955 în mun. Bucureşti, sector 8, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, str. Berveni nr. 51, CNP: 1551008400129,
5. Iosif Gheorghe, de cetăţenie română, născut la 28.08.1949 în oraş Babadag, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, str. lt. av. Gheorghe Caranda nr. 10, CNP: 1490828400773,
6.  Rusu Corneliu, de cetăţenie română, născut la 01.11.1944 în mun. Bucureşti, sector 3, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 3, aleea Rotundă nr. 2, bl. H8, sc. 3, et. 4, ap. 57, CNP: 1441101400171,
7. Şerb Mircea, de cetăţenie română, născut la 27.01.1935 în loc. Uioara de Sus, jud. Alba, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, bld. Timişoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 2, ap. 12, CNP: 1350127400346,
8. Zamfirescu Dan-Dumitru, de cetăţenie română, născut la 01.11.1953 în mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 106, bl. 50, et. 1, ap. 3, CNP: 1531101400161,
9.  Stancu Emilian, de cetăţenie română, născut la 02.06.1948 în mun. Bucureşti, sector 4, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 1, calea Dorobanţilor nr. 53-57, bl. 53-57, sc. A, et. 8, ap. 24, CNP: 1480602405500,
10. Popescu Cristian, de cetăţenie română, născut la 11.08.1951 în mun. Bucureşti, sector 4, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, str. Lacul Plopului nr. 7, bl. V20, sc. 4, et. 2, ap. 99, CNP: 1510811400251,
11. Obreja Maria, de cetăţenie română, născută la 01.06.1940 în mun. Iaşi, jud. Iaşi, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 2, str. Dumitrana nr. 16, CNP: 2400601400707,
12. Teodorescu Mariana-Georgeta, de cetăţenie română, născută la 05.02.1944 în mun. Bucureşti, sector 3, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 3, str. Odobeşti nr. 11, bl. T1, sc. B, et. 6, ap. 119, CNP: 2440205400281,
13. Bigan Delia-Ileana, de cetăţenie română, născută la 26.04.1967 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, str. Marinarilor nr. 26, bl. 10/3, sc. A, et. 2, ap. 8, CNP: 2670426434519,
14. Călin Eugen, de cetăţenie română, născut la 17.06.1938 în mun. Bucureşti, sector 8, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 4, str. Slobozia nr. 44, CNP: 1380617400060,
15. Lupu Stela, de cetăţenie română, născută la 11.03.1947 în com. Pietroiu, jud. Călăraşi, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, şos. N. Titulescu nr. 73-79, bl. 10-A, sc. A, et. 2, ap. 7, CNP: 2470311400696,
16. Nicolaev Ecaterina, de cetăţenie română, născută la 06.07.1942 în mun. Craiova, jud. Dolj , domiciliată în mun. Bucureşti, sector 5, bdul Tudor Vladimirescu nr. 55, bl. T5, sc. 1, et. 6, ap. 22, CNP: 2420706400276,
17. Truţă Maria, de cetăţenie română, născută la 21.01.1943 în mun. Bucureşti, sector 8, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, str. Elena Văcărescu nr. 13, bl. 21/3, sc. 2, ap. 2, CNP: 2430121400237,
18. Mureşan Raluca, de cetăţenie română, născută la 15.02.1982 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, bld. Banul Manta nr. 83, bl. 101, sc. C, et. 4, ap. 67, CNP: 2820215410046,
19. Tănase Anton, de cetăţenie română, născut la 09.01.1943 în mun. Salonta, jud. Bihor, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, str. Valea Argeşului nr. 2B, bl. 523, sc. 2, et. 10, ap. 87, CNP: 1430109400228,
20. Florea Elena, de cetăţenie română, născută la 10.02.1955 în mun Bîrlad, jud. Vaslui, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 4, str. Secerişului nr. 5, CNP: 2550210400171,
21. Vaage Nodiţa Cătălina, de cetăţenie română, născut la 02.02.1971 în mun. Bucureşti, domiciliat în Oslo N-0683, Solbergliveien, CNP: 2710202423016,
22. Rotaru Mariana, de cetăţenie română, născută la 01.07.1967 în mun. Bucureşti, sector 7, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 6, str. Murelor nr. 11, CNP: 2670701460026,
23. Niţu Doina, de cetăţenie română, născută la 14.09.1956 în mun. Bucureşti, sector 5, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 3, bld. Camil Ressu, nr. 70, bl. PM26, sc. A, et. 3, ap. 14, CNP: 2560914400141,
24. Guler Simona-Mihaela, de cetăţenie română, născută la 01.04.1978 în mun. Bucureşti, sector 5, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 4, str. Secerişului nr. 5, CNP: 2780401441537,
25. Covrig Ioana, de cetăţenie română, născută la 19.10.1947 în sat Jidoştiţa, jud. Mehedinţi, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 1, str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 18, CNP: 2471019400073,
26. Rădulescu Nelu, de cetăţenie română, născut la 20.09.1952 în oraş Berbeşti, jud. Vîlcea, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 2, str. Şoltuzului nr. 32A, CNP: 1520920400661,
27. Popescu Maria, de cetăţenie română, născută la 25.05.1974 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 5, str. Lacul Plopului nr. 7, bl. V20, sc. 4, et. 2, ap. 99, CNP: 2740525416027,
28. Gheorghe Elena, de cetăţenie română, născută la 03.01.1948 în mun. Bucureşti, domiciliată în mun. Bucureşti, sector 5, str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, ap. 14 , CNP: 2480103400558,
29. Stoi Alexandru, de cetăţenie română, născut la 03.06.1938 în Bucşani, jud. Giurgiu, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 5, str. Bîrcă nr. 4, bl. M189, ap. 4.


- 1.2. Articolul 19 se modifică, având următorul cuprins:

“Articolul 19
Validitatea deciziilor adunării generale extraordinare
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare  este necesară la prima convocare, prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii va fi luată cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
(4) Hotărârea adunării generale extraordinare de a modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie.”

- 1.3. Articolul 38 se modifică, având următorul cuprins:

“Articolul 38
Cenzorii societăţii comerciale TRIBUNA ECONOMICĂ S.A. sunt următorii:
1. Măcelaru Silvia, de cetăţenie română, stare civilă necăsătorită, născută Ia data de 22.01.1949, în Cândeşti, judeţul Buzău, CNP 2490122400298, cu domiciliul în str. Şos. Pantelimon nr. 357, bloc 1, scara 1, ap. 25, sect. 2, Municipiul Bucureşti, identificată cu B.I./C.I. seria G.V. nr. 503366, eliberat de D.G.P.M.B. – Secţia 9, la data de 15.10.1996, cenzor, expert contabil, cu mandat de 3 ani, începând cu data de 14.04.2016,
2. Măndoiu Rodica, de cetăţenie română, stare civilă căsătorită, născută Ia data de 18.09.1943 în Bucureşti, sector 4, CNP 2430918400475, cu domiciliul în str. Toma Caragiu, nr. 3, scara 1, et. 1, ap. 2, sect. 3, Municipiul Bucureşti, identificată cu B.I./C.I. seria GV nr. 904950, eliberat de D.G.P.M.B. – Secţia 6 la data de 24.04.1997, cenzor, expert contabil, cu mandat de 3 ani, începând cu data de 14.04.2016,
3. Cotorobaie Alexandrina, de cetăţenie română, stare civilă căsătorită, născută la data de 24.06.1945 în Bucureşti, sector 1, CNP 2450624400061, cu domiciliul în Ale. Parva nr. 4, bl. D12,  scara A, ap. 2, sect. 6, Municipiul Bucureşti, identificată cu B.I./C.I. seria RR nr. 427704, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 18.01.2007, cenzor, expert contabil, cu mandat de 3 ani, începând cu data de 14.04.2016,
4. Licu Georgeta, de cetăţenie română, stare civilă: necăsătorită, născută la 22.10.1967, în Mun. Bucureşti, sector 2, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 3, ap. 57, identificată cu CI seria DP nr. 165761, eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 08.07.2015, CNP: 2671022433045, cenzor supleant, cu mandat de 3 ani, începând cu data de 14.04.2016.” 

2. Stabilirea activităţilor cuprinse în Actul constitutiv, care se vor desfăşura la sediul social.

3. Informare privind Notificarea primită de Tribuna economică S.A. în legătură cu editarea şi difuzarea lucrării intitulate: „Asocierea în participaţiune – regimul juridic, contabil şi fiscal”.

4. Propuneri de susţinere a eficienţei activităţii derulate de societate în anul 2016.

Acţionarii pot participa la şedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale.
Un exemplar din procurile speciale va fi depus în original, la sediul societăţii, sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 12.04.2016. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legal-statutare de cvorum, în data de 18.04.2016, următoarea adunare generală ordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 19.04.2016 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021/316.79.38.

Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Bogdan Pădure

 


01/03/2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


CONVOCARE

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
      Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 27 martie 2014, ora 1100, la sediul societatii, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1 – aprobarea pentru exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2013, a Raportului anual continand Situatia financiara a societatii, Raportul Consiliului de administratie, Raportul cenzorilor, precum si Propunerea privind distribuirea profitului si stablirea dividendelor cuvenite actionarilor;
2 – descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2013;
3 – aprobarea Programului de activitate al societatii pe anul 2014 si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe exrcitiul financiar 1.01. – 31.12.2014;
4 – informare privind Situatia actiunilor la data Adunarii generale a actionarilor;
5 – stabilirea remuneratiilor si a celorlalte drepturi cuvenite membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, incepand cu data de 01.04.2014;
6 – aprobarea sistemului de salarizare si a celorlalte drepturi banesti ale personalului angajat, incepand cu data de 01.04.2014.
      
      Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.
      Un exemplar din procurile speciale va fi depus in original, la sediul societatii, sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 24 martie 2014. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
      In situatia neindeplinirii conditiilor legal-statutare de cvorum, in data de 27 martie 2014, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 28 martie 2014 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.
      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021/316.79.38.

Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure


20/03/2013
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 
 
CONVOCARE
     
      In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
      Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 1 aprilie 2013, ora 1100, la sediul societatii, cu urmãtoarea:
 
ORDINE DE ZI
 
      1 – aprobarea pentru exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2012, a Raportului anual continand Situatia financiara a societatii, Raportul Consiliului de administratie, Raportul cenzorilor, precum si Propunerea privind distribuirea profitului si stablirea dividendelor cuvenite actionarilor;
      2 – descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2012;
      3 – aprobarea Programului de activitate al societatii pe anul 2013 si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe exrcitiul financiar 1.01. – 31.12.2013;
      4 – informare privind Situatia actiunilor la data Adunarii generale a actionarilor;
      5 – stabilirea remuneratiilor si a celorlalte drepturi cuvenite membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, incepand cu data de 01.04.2013;
      6 – aprobarea sistemului de salarizare si a celorlalte drepturi banesti ale personalului angajat, incepand cu data de 01.04.2013.
      
      Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.
      Un exemplar din procurile speciale va fi depus in original, la sediul societatii, sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 28 martie 2013. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
      In situatia neindeplinirii conditiilor legal-statutare de cvorum, in data de 1 aprilie 2013, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 2 aprilie 2013 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.
      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021/316.79.38.
 
Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure

22/08/2012
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE
   
    Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in ziua de 27 august 2012, ora 1300, la sediul societatii, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

    Articol unic. Modificarea si completarea «Actului constitutiv nr. 1 din 07.12.2011» al Societatii comerciale “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A.

 
       Actionarii pot participa si vota, in Adunarea generala, personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare generala. Procurile de reprezentare vor fi depuse in original, la sediul social al societatii, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea Adunarii generale. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
       In situatia neindeplinirii conditiilor legal-statutare de cvorum, in data de 27.08.2012, urmatoarea Adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 28.08.2012 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.
       Convocatorul si ordinea de zi propuse spre dezbatere si aprobare Adunarii generale extraordinare au fost inmanate personal sau, dupa caz, transmise actionarilor, cu scrisoare recomandata, in data de 26.07.2012.
       Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021/316.79.38.

Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure

21/08/2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

 

LISTA

cu privire la persoanele propuse

pentru functia de administrator la

S.C. “Tribuna economica” S.A., pentru un mandat de 4 ani,

începând cu 27.08.2012

 

 

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliul

Profesia

1

Padure Bogdan

Bucuresti

Economist

2

Iosif Gheorghe

Bucuresti

Economist

3

Popescu Cristian

Bucuresti

Sociolog

 

 

Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure


21/08/2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE

    
    Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 27 august 2012, ora 1100, la sediul societatii, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI


    1 – aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe perioada 01.09.2008 – 26.08.2012, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului cenzorilor;
    2 – descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe perioada 01.09.2008 – 26.08.2012;
    3 – alegerea Consiliului de administratie al societatii;
    4 – stabilirea remuneratiilor si a celorlalte drepturi cuvenite membrilor Consiliului de administratie si cenzorilor, incepand cu data de 01.09.2012;
    5 – stabilirea sumei pentru asigurarea profesionala a administratorilor.
       
       Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.  
       Actionarii pot participa si vota, in Adunarea generala, personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare generala. Procurile de reprezentare vor fi depuse in original, la sediul social al societatii, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru tinerea Adunarii generale. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
       In situatia neindeplinirii conditiilor legal-statutare de cvorum, in data de 27.08.2012, urmatoarea Adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 28.08.2012 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.
       Convocatorul si ordinea de zi propuse spre dezbatere si aprobare Adunarii generale ordinare au fost inmanate personal sau, dupa caz, transmise actionarilor, cu scrisoare recomandata, in data de 26.07.2012.
       Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021/316.79.38.

Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure


02/03/2012
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE

           
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Consiliul de administraţie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de 30 martie 2012, ora 1100, la sediul societăţii, cu urmãtoarea:


ORDINE DE ZI


           1 – alegerea a 3 cenzori şi a unui cenzor supleant;

            2 – aprobarea, pentru exerciţiul financiar 1.01 – 31.12.2011, a Raportului anual conţinând Situaţia financiară anuală a societăţii, Raportul consiliului de administraţie, Raportul cenzorilor, precum şi Propunerea privind distribuirea profitului şi stabilirea dividendelor cuvenite acţionarilor;

            3 – descărcarea de gestiune a Consiliului de administraţie pe exerciţiul financiar 1.01 – 31.12.2011;

            4 – aprobarea Programului de activitate al societăţii pe anul 2012 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 1.01 – 31.12.2012;

            5 – informare privind Situaţia acţiunilor la data Adunării generale a acţionarilor;

          6 – stabilirea remuneraţiilor şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor, începând cu data de 01.04.2012;

          7 – aprobarea sistemului de salarizare şi a celorlalte drepturi băneşti ale personalului angajat, începând cu data de 01.04.2012.

Acţionarii pot participa la sedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale.

            Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, în original, la sediul societăţii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 27 martie 2012. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

            În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutar-legale de cvorum în data de 30 martie 2012, următoarea adunare generală ordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 31 martie 2012, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfăşurare.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021 316 79 38.

 
Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure

28/10/2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 
CONVOCARE
 

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare,

            Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in ziua de 7 decembrie 2011, ora 1100, la sediul societatii, cu urmãtoarea:

 
ORDINE DE ZI
 

            1. Informare privind demisia domnilor Rusu Corneliu şi Covrig Silvestru din functiile de membri ai Consiliului de administratie şi respectiv din calitatea de administratori;

            2. Modificarea Actului constitutiv al societatii, in sensul ca in componenta Consiliului de administratie al societatii, in loc de 5 administratori sa fie un numar de 3 administratori, respectiv dnii. Padure Bogdan, Iosif Gheorghe şi Popescu Cristian.

             Convocatorul incluzand ordinea de zi a fost inmanat personal sau, dupa caz, transmis actionarilor cu scrisoare recomandata, in data de 28 octombrie 2011.

   Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.

          Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 2 decembrie 2011. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 7 decembrie 2011, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 8 decembrie 2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfaşurare.

               Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021 316 79 38.

 
 
Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure

15/03/2011
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 
 
CONVOCARE
 
            In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare,
            Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 22 martie 2011, ora 1100, la sediul societatii, cu urmatoarea:
 
ORDINE DE ZI
 
            1 – aprobarea, pentru exercitiul financiar 1.01 – 31.12.2010, a Raportului anual continand Situatia financiara anuala a societatii, Raportul consiliului de administratie, Raportul cenzorilor, precum şi Propunerea privind distribuirea profitului şi stabilirea dividendelor cuvenite actionarilor;
            2 – descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe exercitiul financiar 1.01 – 31.12.2010;
            3 – aprobarea Programului de activitate al societatii pe anul 2011 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exercitiul financiar 1.01 – 31.12.2011;
            4 – informare privind Situatia actiunilor la data Adunarii generale a actionarilor;
            5 – stabilirea remuneratiilor şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor consiliului de administratie şi cenzorilor, incepand cu data de 01.04.2011;
            6 – aprobarea sistemului de salarizare şi a celorlalte drepturi baneşti ale personalului angajat, incepand cu data de 01.04.2011;
            7 – diverse.
Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.
            Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 19 martie 2011. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
            In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 22 martie 2011, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 23 martie 2011, cu mentinerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfaşurare.
            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021 316 79 38.
 
 
Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan Padure

14/10/2009

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


 CONVOCARE


La cererea actionarului semnificativ Gorie Cristian, inregistrata la secretariatul societatii in data de 17.09.2009,
In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in ziua de 16 noiembrie 2009, ora 1000, la sediul societatii.
Cu urmãtoarea ordine de zi, propusa de initiatorul convocarii:


 ORDINE DE ZI


1 – Schimbarea administrarii societatii din formula actuala, reprezentata de un Consiliu de administratie constituit dintr-un numar de 5 administratori, in formula cu un administrator, prevazuta la art. 137 alin. (1) din lege;
2 – Alegerea administratorului.

Convocatorul incluzand ordinea de zi a fost inmanat personal sau, dupa caz, transmis actionarilor cu scrisoare recomandata, in data de 14 octombrie 2009.
Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.
Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 13 noiembrie 2009. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 16 noiembrie 2009, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 17 noiembrie 2009, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si locului de desfasurare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021 316 79 38.


 Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan PADURE


07/10/2009
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE


In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 9 noiembrie 2009, ora 1000, la sediul societatii, cu urmatoarea:

 ORDINE DE ZI

1 – Analiza la zi a restantelor datorate de firmele de difuzare;

2 – Aprobarea recuperarii de catre societate a restantelor datorate de firmele de difuzare, pe cale amiabila sau prin actionarea in justitie, dupa caz.                          

Convocatorul incluzand ordinea de zi a fost inmanat personal sau, dupa caz, transmis actionarilor cu scrisoare recomandata, in data de 7 octombrie 2009.

Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.

Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 6 noiembrie 2009. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 9 noiembrie 2009, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 10 noiembrie 2009, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si locului de desfasurare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021 316 79 38.

 

Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan PADURE


11/08/2009

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

CONVOCARE

 

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de administratie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICA” - S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucuresti, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in ziua de 14 septembrie 2009, ora 1000, la sediul societatii, cu urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

1 – aprobarea proiectului Programului editorial al S.C. “Tribuna economica” S.A. pe anul 2010;

2 – aprobarea proiectului Programului S.C. “Tribuna economica” S.A. pentru adaptarea, diversificarea si desfasurarea activitatii in contextul problemelor generate de evolutia crizei economice.

                                

Convocatorul incluzând ordinea de zi a fost inmânat personal sau, dupa caz, transmis actionarilor cu scrisoare recomandata, in data de 11 august 2009.

Actionarii pot participa la sedinta personal sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale.

Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, in original, la sediul societatii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandata pâna cel târziu la data de 11 septembrie 2009. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 14 septembrie 2009, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 15 septembrie 2009, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si locului de desfasurare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la telefon 021 316 79 38.

 

Presedintele
Consiliului de Administratie
dr. Bogdan PADURE


26/02/2009
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE


În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul de administraţie al S.C. “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în ziua de 30 martie 2009, ora 1100, la sediul societăţii, cu urmãtoarea:

ORDINE DE ZI

1 – aprobarea, pentru exerciţiul financiar 1.01 – 31.12.2008, a Raportului anual conţinând Situaţia financiară anuală a societăţii, Raportul consiliului de administraţie, Raportul cenzorilor, precum şi Propunerea privind distribuirea profitului şi stabilirea dividendelor cuvenite acţionarilor;
2 – descărcarea de gestiune a Consiliului de administraţie pe exerciţiul financiar 1.01 – 31.12.2008;
3 – aprobarea Programului de activitate al societăţii pe anul 2009 şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 1.01 – 31.12.2009;
4 – informare privind Situaţia acţiunilor la data Adunării generale a acţionarilor;
5 – stabilirea remuneraţiilor şi a celorlalte drepturi cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor, începând cu data de 1.04.2009;
6 – aprobarea sistemului de salarizare şi a celorlalte drepturi băneşti ale personalului angajat, începând cu data de 1.04.2009.

Convocatorul şi ordinea de zi propuse spre dezbatere şi aprobare adunării generale ordinare au fost înmânate personal sau, după caz, transmise acţionarilor, cu scrisoare recomandată, în data de 26.02.2009.

Acţionarii pot participa la sedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale.

Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, în original, la sediul societăţii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 27.03.2009. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutar-legale de cvorum în data de 30 martie 2009, următoarea adunare generală extraordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 31 martie 2009, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau la telefon 021 316 79 38.Preşedintele
Consiliului de Administraţie
dr. Bogdan PĂDURE


15/11/2007

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONVOCARE

            În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Consiliul de administraţie al Societăţii comerciale “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A. cu sediul social în B-dul Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti, convoacă Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în ziua de 19 decembrie 2007, ora 1000, cu urmãtoarea:


                                                                                             ORDINE DE ZI:

            Articol unic. Modificarea şi completarea “actului constitutiv” al Societăţii comerciale “TRIBUNA ECONOMICĂ” - S.A. pentru armonizarea prevederilor acestuia cu legislaţia comercială în vigoare.      

            Acţionarii pot participa la sedinţă personal sau prin reprezentare, în baza unai procuri speciale.
            Un exemplar din procurile speciale autentice va fi depus, în original, la sediul societăţii sau transmis acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 17 decembrie 2007. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

            În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutar-legale de cvorum în data de 19 decembrie 2007, următoarea adunare generală extraordinară a acţionarilor este convocată pentru data de 20 decembrie 2007, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfăşurare.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 316.79.34


Presedintele

Consiliului de Administraţie
dr. Bogdan Padure


promo

     
 
 
GRATUIT! Intrebari - raspunsuri la problemele
economico juridice presante pe
FORUM

click aici
GRATUIT! Comentarii si solutii, analiza
si evaluari pe
BLOG

click aici

GRATUIT! Primiti periodic noutatile din revista
" Tribuna Economica" abonandu-va acum la
NEWSLETTER

click aici
Comandati acum publicitate in revista
" Tribuna Economica" si/sau in publicatiile noastre lunare
PUBLICITATE
click aici

     

Untitled Document

 
 
 

Grupul de presa si editura
TRIBUNA ECONOMICA (TE)
Decanul presei economice românesti

Traditii din 1899
PRODUSE EDITORIALE
PRESA TE: Revista saptamânala Tribuna economica Reviste lunare specializate ( “Impozite si taxe” “Buletin economic legislativ” “Raporturi de munca” “Control economic financiar” “Finante, Banci, Asigurari” “Gestiunea si contabilitatea firmei” “Economie si administratie locala” “Revista presei economice”)

EDITURA TE: Zeci de carti de specialitate economico-juridice anual

TE ELECTRONIC: Site TE Blog TE Forum TE Newsletter TE Publicitate Dictionar economic Interventii TE în economie Librarie electronica ( Carti electronice Brosuri electronice Dispozitive electronice de citit)
ATESTARI
Trofee (Laurii TE 1999 - acordat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de presa economica româneasca - de catre GPETE, alte trofee acordate de CNIPMMR s.a.) Medalii (acordate de GPETE, OSIM, ROMEXPO, SNSPA-FAP s.a.) Premii/Diplome de onoare si excelenta (acordate de SRR, SCPB, INS, TIBCO, CNIPMMR s.a.) Atestate de prezenta în topul firmelor nationale (acordate de CCIR, CCIMB, CNIPMMR s.a.) Marketing afiliat (Big G, E-mag s.a.) Aprecieri/Evaluari/Marturii (înscrise pe site la sectiunea - Despre noi, - primite de la peste 75 de companii cu capital de stat si firme particulare, institutii publice s.a.) Certificare trafic site (TR) Design site special extralat (DeBIT Services) Marci de presa înregistrate (OSIM)
PARTENERI

Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
Camera de Comert si Industrie Prahova
Camera Auditorilor Financiari din România
Camera de Comert si Industrie Iasi
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din România
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
Camera de Comert si Industrie Cluj
Bursa de Valori Bucuresti
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Camera de Comert si Industrie Bacau
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu
Institutul Bancar Român
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Musat & Asociatii
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta
Institutul National de Statistica
Fondul Român de Contragarantare
DeBit Services
Camera de Comert si Industrie Dolj
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Arad
 
     
     
 
 
 

Ilustratii/texte noi in fiecare zi, cu metodologii si solutii practice, cu tehnici de lucru si proceduri, pe probleme importante:

actualitate evolutii-tendinte
impozite si taxe consultanta management-marketing concurenta finantele firmei piete financiare gestiunea si contabilitatea firmei informatica banci-asigurari protectia consumatorului resurse umane comentariul specialistului rentabilitate-eficienta evaluare si analiza control-audit raspunderi si sanctiuni economie locala administratie publica teme europene economie mondiala legislatie economica consilier juridic teorii-idei carte economica revista presei economice
Prieteni: apreciati, comentati si distribuiti acum!
 
     
 
Intrebari frecvente Termeni de utilizare Confidentialitate Responsabilitati Harta site Contact Marci inregistrate Drepturi rezervate
 
ARHIVA


      
 
  Site realizat de DeBIT Services Copyright © 2006 - Tribuna Economica. Toate drepturile rezervate.